Connect with us

ریاست تفتیش داخلی

معرفی ریاست تفتیش داخلی، تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست‌آوردها و پلان های آینده

ریاست تفتیش داخلی  در سال 1381 هـ.ش به منظور هماهنگی هر چه بهتر و بیشتر  کنترول و تفتیشی امور محوله واحدهای اولی و دومی وزارت شهر سازی و مسکنایجاد گردیده  و تحت اثر مستفیم جناب وزیر شهرسازی تا فعلاً فعالیت می‌نماید. اهداف عمده این ریاست:

1-   مبارزه با فساد اداری.

2-   بر ملا نمودن کمی و کاستی های ادارات مرکزی و ولایاتی وزارت.

3-   ارائه طرح های مؤثر و معقول در روشنی احکام.

4-   ارائه نظریه های رهنمودی و اصلاحی همه جانبه پیرامون نواقصات ، کمی و کاستی ها و خلاهای برملا شده  واحدهای تحت اثر وزارت.

5-   ایجاد هماهنگی فی مابین اداره عالی بررسی ج.ا.ا و وزارت شهر سازی و مسکن.  

چارت تشکیلاتی

مسؤلیت های وظیفوی

1-      بررسی امور مالی، حسابی و تخنیکی واحدهای اولی و دومی وزارت.

2-      حراست از دارایی های عامه و اموال منقول و غیر منقول.

3-       حساب دهی و حساب گیری شفاف.

4-      ترتیب گزارشات ابتدائی قضیه ها .

5-      شناسایی مظنون قضیه ها و ارسال دوسیه های آنهابه مراجع عدلی و قضایی.

6-      هماهنگی با اداره عالی بررسی ج.ا.ا. و لوی حارنوالی ج.ا.ا و ارتشا و فساد اداری.

7-      تطبیق قرار های لوی حارنوالی و اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.

8-      ارسال دوسیه ها مراجع عدلی و قضایی.

9-      سایر قضایای فوق العاده.

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال مالی 1396

ریاست تفتیش داخلی با داشتن تشکیل قلیل خویش توانسته که در سال مالی 1396 بتعداد(48) قضایای نسبتی ادارات مختلف لوی حارنوالی، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، امنیت ملی و وزارت شهرسازی ومسکن را تحت بازرسی قرارداده که تعداد (46) قضیه بعد از بازرسی و صدور هدایت مقام محترم وزارت شهرسازی و مسکن نتایج آن از جانب آمریت تحلیل ریاست تفتیش داخلی به مراجع مربوط تکثیر گردیده است و صرف دو قضیه تحت دوران بوده و نهایی نگردیده است.

و همچنان در سالی مالی 1396امورات مالی، حسابی و اداری (28)  واحد اولی و دومی مرکز و ولایات ذیربط وزارت شهرسازی و مسکن از جانب هیئات این ریاست تحت بازرسی قرار گرفته که بعد از صدور هدایت مقام محترم وزارت شهرسازی و مسکن نتایج بازرسی آن به مراجع مربوطه از جانب آمریت تحلیل این ریاست تکثیر و ارسال گردیده است.

و طی ربع اول و دوم سال مالی 1397بتعداد(24) قضیه بشکل پلانی و فوق العاده از جانب هیئات این ریاست تحت بازرسی قرار داده شده که از آن جمله بتعداد(15) مورد پلانی و بتعداد(9) قضیه فوق العاده (خاص) می باشد و از مجموع قضایای متذکره تعداد (7) مورد آن بعد از صدور هدایت مقام محترم وزارت شهرسازی و مسکن نتایج بررسی به مراجع مربوطه تکثیر و ارسال گردیده است و متباقی موارد تحت دوران قرار دارد.

پلان های آینده

بازرسی از واحدهای اولی و دومی وزارت شهر سازی و مسکن در مرکز و ولایات مطابق پلان منظور شده مقام محترم وزارت شهرسازی و مسکن ادامه دارد.

1-      بررسی های جاریه.

2-          //     //      قبلی.

3-           //     //     بعدی.

4-           //      //   فوق العاده.