Connect with us

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

   

 

زندگی نامه رئیس اطلاعات وارتباط عامه، تاریخچه، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها وپلان های آینده

 

اول- زندگی نامه

دوم - تاریخچه ریاست اطلاعات وارتباط عامه

وزارت شهرسازی تأسیس دوباره آن که سال 1380 می باشد کارهای مطبوعاتی این وزارت را ریاست مقام دفتر، انجام می داد بنا به حجم کارها و فعالیت های وزارت که ضرورت مبرم به نشر بخش از طریق رسانه ها داشت، ریاست دفتر بخشی را به نام آمریت نشرات تشکیل داد، که کارهای مطبوعاتی وزارت را به پیش می برد.در مدت کم فعالیت و با وصف عدم موجودیت یک تیم کاری، فعالیت های مفید را انجام داد که می توان از بنیانگذاری ارگان نشراتی این وزارت به نام « مجله انکشاف شهر» و همچنان ایجاد ویب سایت برای وزارت شهرسازی نام برد.

 و بلاخره در سال 1390 به نام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه درتشکیل وزارت شهرسازی جا گرفت، این ریاست یکی از بخشهای مهم وزارت شهرسازی ومسکن میباشد که به حیث پل ارتباط با مردم و مخاطبان خاص نقش اساسی را ایفا می نماید. ریاستمذکور تمام فعالیت ها و دست آوردهای وزارت شهرسازی ومسکن را از طریق مجله، کتاب، ویب سایت، شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف کشور به بیرون بازتاب میدهد. و تا اکنون خدمات زیاد مطبوعاتی را انجام داده است.

اکنون در ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به تعداد 18 تن کارمند رسمی و 10 تن کارمند قراردادی شامل (ماستر، لیسانس و فارغ صنف دوازده می باشند.) که همه شان مسلکی و به اساس تقسیمات وظیفوی هر کدام وظایف خویش را به طور احسن انجام می دهند.

سوم- چارت تشکیلات

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- انجام اجرای وظایف زیرنظرمقام وزارت، جهت دستیابی وغنامندی اهداف  برنامه های وزارت شهرسازی ومسکن. 

2-  تنظيم پلان ها وگزارش های كاري بخش آمريت هاي رياست غرض منظوري آنها.

3- تشخيص وتنظيم حجم وارزش عرضه خدمات آمريت اطلاعات ونشرات وارتباط عامه درجهت تطبيق برنامه هاي وزارت شهرسازي سازی ومسکن.

4- رهبري، سازماندهي، نظارت، مراقبت وكنترول اجراآت آمریت های مربوط.

5- مديريت تدويرنشست ها، كنفرانس هاي مطبوعاتي و ساير برنامه  هاي آگاهي دهي ازكاركردهاي وزارت شهرسازي ومسکن و بازتاب آن دروسايل رسانه های همگاني(چاپي، صوتي، تصويري والكترونيكي).

6- طرح پاليسي هاي مشخص اطلاعاتي برمبناي پاليسي نشراتي دولت و رهبري وزارت شهرسازي، جهت آگاهي و اجراي نشرات با كيفيت.

7- طرح وترتيب، پلان هاي استراتيژيك اطلاعاتي، پلان هاي عملياتي- مالي وكاري سالانه و پيشنهادهای آنها غرض حل مشكلات امور آمريت های مربوط.

8- مسووليت نظارت از صحت بودن مطالب ویراستاری شده وگرفتن تأیيد مقام رهبري.

9- نظارت برچگونگی تطبیق استراتیژی وزارت شهر سازی ومسکن واستراتیژی اطلاعاتی آمریت های اطلاعات ونشرات وارتباط عامه  ریاست مربوط.

10- طرح، سازماندهي واجراي شیوه های تبليغاتي درمورد برنامه هاي كاري وزارت شهرسازي ومسکن و بازتاب آنها در رسانه هاي همگاني داخلي كشور.

11- اجرای سایر وظایف در مطابقت با قانون.

پنجم-  فعالیت ها ودست آوردهای عمده

الف:- در بخش نشرات

1-      تهیه گزارش از دست آوردها، فعالیت ها و پیشرفت کاری پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی ومسکن؛

2-      موجودیت افراد پژوهشگر در بخش تهیه خبر و گزارش، و تهیه مطالب علمی وتحقیقی؛

3-      چاپ مجله انکشاف شهر با مطالب وآثار تازه وجدید علمی وتخصصی، حاوی تصاویر و دست آوردهای وزارت؛

4-      چاپ کتاب و ماهنامه از دستآوردهای وزارت و مقام وزارت؛

5-      تدوین مطالب جدید برای ویب سایت و فیسبوک وزارت؛

6-      چاپ سالنامه(جنتری) حاوی تصاویر و دست آوردهای وزارت؛

7-      نشر آثار تحقیقی در زمینه توسعه شهری وشهرنشینی – مهندسی؛

8-      دیزاین مجله، کتاب، ویژه نامه، بروشورها، تقدیرنامه ها، کارت های دعوت، بنرها و پوسترهای تبلیغاتی برای وزارت شهرسازی ومسکن؛

9-      تصویربرداری از برنامه های مختلف وزارت شهرسازی ومسکن؛

10-  تدوین برنامه های تصویری برای سایت وزارت و نشر تلویزیون ملی کشور؛

11-  آرشیف ونگهداری مواد تدوین شده و مواد خام برنامه های تصویری؛

12-  عکاسی از برنامه های مختلف وزارت شهرسازی ومسکن؛

13-  آرشیف ونگهداری عکس ها از برنامه های وزارت؛

14-  جذب افراد متخصص در بخش ترجمه مطالب به زبان پشتو و انگلیسی؛

15-  ایجاد بانک اطلاعاتی برای جمع آوری فعالیت های تمام ریاست ها، تصدی ها و پروژه ها و اداره های ولایتی وزارت؛

16-  تنظیم تمام نشست ها، کنفرانس های مطبوعاتی وسایر برنامه های افتتاحیه وزارت شهرسازی ومسکن؛

17-  تهیه وترتیب پلان استراتیژیک برای ریاست اطلاعات وارتباط عامه؛

18-  غنی سازی محتویات ویب سایت به زبان های پشتو وانگلیسی؛

ب:- بخش ارتباطات

1-      ایجاد سایت جدید وزارت شهرسازی ومسکن؛

2-      ایجاد فیسبوک رسمی وزارت شهرسازی ومسکن؛

3-      ایجاد تویتر و نشر گزارشات کوتاه از ملاقات ها، نشست ها، افتتاح ها، سمینارها، کنفرانس ها؛

4-      اپدیت مداوم صفحات اجتماعی وزارت و ویب سایت با مطالب در مورد ساختمان و شهرها.

5-      حضور فعال رئیس اطلاعات وارتباط عامه و سخنگوی وزارت در رسانه های دیداری و شنیداری.

6-      اطلاع رسانی دقیق از تمامی دست آوردها و فعالیت های کاری وزارت شهرسازی ومسکن به افکار عامه؛

7-      مصاحبهبا رسانه های تصویری، صوتی و چاپیدر مورد پیشرفت کاری پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی ومسکن؛

8-      طرح، سازماندهی و اجرای کمپاین تبلیغاتی در مورد برنامه های کاری وزارت شهرسازی ومسکن و بازتاب آن در رسانه های همه گانی داخلی کشور؛

9-      نصب اعلانات کاریابی در ویترین وزارت؛

10-  ایجاد سیستم حل شکایات و باز گشايي صندوق شكايات و رسیدگی به آن؛

11-  ارتباطات وهماهنگی با ادارات داخلی وزارت؛

12-  ارتباطات و هماهنگی با ادارات خارجی وزارت؛

13-  توزیع روزمره، روزنامه های دولتی وغیر دولتی به دفتر مقام محترم وزارت ومعینیت ها؛

ج:- بخش آرشیف تخنیکی

1-      ایجاد دیتابیس منظم نقشه های شهری؛

2-      مرمت کاری پلان های تفصیلی، نقشه های شهرک ها و نقشه های تعمیرات ساختمانی؛

3-      چاپ، اسکن و حفظ نقشه ها به صورت سافت وهارد؛

د:- بخش کتابخانه

1-      جمع آوری کتاب های علمی، جراید رسمی، مجلات رسمی و ماهنامه های رسمی ارگانهای مختلف دولتی؛

2-      ایجاد دیتابیس منظم کتاب ها؛

3-      آرشیف ونگهداری کتاب ها به شکل سیستماتیک؛

ششم- پلان های آینده

1-      تطبیق پلان استراتیژیک ریاست؛

2-      توسعه بانک اطلاعاتی به شکل الکترونیکی؛

3-      اطلاع دهی دقیق و سریع الکترونیکی؛

4-      دیجیتل سازی آرشیف تخنیکی؛

5-      ایجاد کتابخانه دیجیتلی؛

6-      ایجاد مکان مناسب برای کتابخانه؛

7-      راه اندازی برنامه های  مطالعاتی و آگاهی دهی برای مردم؛