Connect with us

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

  معرفی ریاست اطلاعات وارتباط عامه، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست آوردها  و پلان های آینده

 

وزارت شهرسازی تأسیس دوباره آن که سال 1380 می باشد کارهای مطبوعاتی این وزارت را ریاست مقام دفتر، انجام می داد بنا به حجم کارها و فعالیت های وزارت که ضرورت مبرم به نشر بخش از طریق رسانه ها داشت، ریاست دفتر بخشی را به نام آمریت نشرات تشکیل داد، که کارهای مطبوعاتی وزارت را به پیش می برد.

 و بلاخره در سال 1390 به نام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه درتشکیل وزارت شهرسازی جا گرفت، این ریاست یکی از بخشهای مهم وزارت شهرسازی ومسکن میباشد که به حیث پل ارتباط با مردم و مخاطبان خاص نقش اساسی را ایفامی نماید.

ریاست مذکور تمام فعالیت ها و دست آوردهای این وزارت را از طریق مجله، کتاب، ماهنامه، ویب سایت، شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف کشور به بیرون بازتاب میدهد. و تا اکنون خدمات زیاد مطبوعاتی را انجام داده است.

اکنون در ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به تعداد 18 تن کارمند رسمی و 10 تن کارمند قراردادی که شامل (ماستر، لیسانس و فارغ صنف دوازده ) می باشند. همه شان مسلکی بوده و به اساس تقسیمات وظیفوی هر کدام وظایف خویش را به طور احسن انجام می دهند.

چارت تشکیلاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤلیت های وظیفوی

1- انجام اجرای وظایف زیرنظرمقام وزارت، جهت دستیابی وغنامندی اهداف  برنامه های وزارت شهرسازی ومسکن. 

2-  تنظيم پلان ها وگزارش های كاري بخش آمريت هاي رياست غرض منظوري آنها.

3- تشخيص وتنظيم حجم وارزش عرضه خدمات آمريت اطلاعات ونشرات وارتباط عامه درجهت تطبيق برنامه هاي وزارت شهرسازي سازی ومسکن.

4- رهبري، سازماندهي، نظارت، مراقبت وكنترول اجراآت آمریت های مربوط.

5- مديريت تدويرنشست ها، كنفرانس هاي مطبوعاتي و ساير برنامه  هاي آگاهي دهي ازكاركردهاي وزارت شهرسازي ومسکن و بازتاب آن دروسايل رسانه های همگاني(چاپي، صوتي، تصويري والكترونيكي).

6- طرح پاليسي هاي مشخص اطلاعاتي برمبناي پاليسي نشراتي دولت و رهبري وزارت شهرسازي، جهت آگاهي و اجراي نشرات با كيفيت.

7- طرح وترتيب، پلان هاي استراتيژيك اطلاعاتي، پلان هاي عملياتي- مالي وكاري سالانه و پيشنهادهای آنها غرض حل مشكلات امور آمريت های مربوط.

8- مسؤليت نظارت از صحت بودن مطالب ویراستاری شده وگرفتن تأیيد مقام رهبري.

9- نظارت برچگونگی تطبیق استراتیژی وزارت شهر سازی ومسکن واستراتیژی اطلاعاتی آمریت های اطلاعات ونشرات وارتباط عامه  ریاست مربوط.

10- طرح، سازماندهي واجراي شیوه های تبليغاتي درمورد برنامه هاي كاري وزارت شهرسازي ومسکن و بازتاب آنها در رسانه هاي همگاني داخلي كشور.

11- اجرای سایر وظایف در مطابقت با قانون.

فعالیت ها ودست آوردهای عمده سال 1397

الف:- در بخش نشرات

1-      تهیه گزارش از دست آوردها، فعالیت ها و پیشرفت کاری پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی ومسکن؛

2-      موجودیت افراد پژوهشگر در بخش تهیه خبر و گزارش، و تهیه مطالب علمی وتحقیقی؛

3-      چاپ مجله انکشاف شهر با مطالب وآثار تازه وجدید علمی وتخصصی، حاوی تصاویر و دست آوردهای وزارت؛

4-      چاپ کتاب و ماهنامه از دستآوردهای وزارت و مقام وزارت؛

5-      تدوین مطالب جدید برای ویب سایت و فیسبوک وزارت؛

6-      چاپ سالنامه(جنتری) حاوی تصاویر و دست آوردهای وزارت؛

7-      نشر آثار تحقیقی در زمینه توسعه شهری وشهرنشینی – مهندسی؛

8-      تهیه برند برای وزارت که شامل تمام اسناد اداری (مکتوب، پیشنهاد، استعلام،کارت های هویت، کارت های ویزیت، پوش برای تبادله قراردادها وتوافق نامه ها) و موضوعات قابل چاپ مثل (مجله، تقویم، بروشور، بنرها، پوسترها، تقدیرنامه ها و کارت های دعوت.

9-      تصویربرداری از برنامه های مختلف وزارت شهرسازی ومسکن؛

10-   تدوین برنامه های تصویری برای سایت وزارت و نشر تلویزیون ملی کشور؛

11-  آرشیف ونگهداری مواد تدوین شده و مواد خام برنامه های تصویری؛

12-  عکاسی از برنامه های مختلف وزارت شهرسازی ومسکن؛

13-  آرشیف ونگهداری عکس ها از برنامه های وزارت؛

14-  ایجاد بانک اطلاعاتی برای جمع آوری فعالیت های تمام ریاست ها، تصدی ها و پروژه ها و اداره های ولایتی وزارت؛

15-   تنظیم تمام نشست ها، کنفرانس های مطبوعاتی وسایر برنامه های افتتاحیه وزارت شهرسازی ومسکن؛

16-  تهیه وترتیب پلان استراتیژیک برای ریاست اطلاعات وارتباط عامه؛

17-  غنی سازی محتویات ویب سایت به زبان های پشتو وانگلیسی؛

ب:- بخش ارتباطات

1-      ایجاد سایت جدید وزارت شهرسازی ومسکن؛

2-      ایجاد فیسبوک رسمی وزارت شهرسازی ومسکن؛

3-      ایجاد تویتر و نشر گزارشات کوتاه از ملاقات ها، نشست ها، افتتاح ها، سمینارها، کنفرانس ها؛

4-      اپدیت مداوم صفحات اجتماعی وزارت و ویب سایت با مطالب در مورد ساختمان و شهرها.

5-      حضور فعال رئیس اطلاعات وارتباط عامه و سخنگوی وزارت در رسانه های دیداری و شنیداری.

6-      اطلاع رسانی دقیق از تمامی دست آوردها و فعالیت های کاری وزارت شهرسازی ومسکن به افکار عامه؛

7-      مصاحبهبا رسانه های تصویری، صوتی و چاپیدر مورد پیشرفت کاری پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی ومسکن؛

8-      طرح، سازماندهی و اجرای کمپاین تبلیغاتی در مورد برنامه های کاری وزارت شهرسازی ومسکن و بازتاب آن در رسانه های همه گانی داخلی کشور؛

9-      نصب اعلانات کاریابی در ویترین وزارت؛

10-  ایجاد سیستم حل شکایات و باز گشايي صندوق شكايات و رسیدگی به آن؛

11-  ارتباطات وهماهنگی با ادارات داخلی وزارت؛

12-  ارتباطات و هماهنگی با ادارات خارجی وزارت؛

13-  توزیع روزمره، روزنامه های دولتی وغیر دولتی به دفتر مقام محترم وزارت ومعینیت ها؛

ج:- بخش آرشیف تخنیکی

1-      ایجاد دیتابیس منظم نقشه های شهری؛

2-      مرمت کاری پلان های تفصیلی، نقشه های شهرک ها و نقشه های تعمیرات ساختمانی؛

3-      چاپ، اسکن و حفظ نقشه ها به صورت سافت وهارد؛

د:- بخش کتابخانه

1-      جمع آوری کتاب های علمی، جراید رسمی، مجلات رسمی و ماهنامه های رسمی ارگانهای مختلف دولتی؛

2-      ایجاد دیتابیس منظم کتاب ها؛

3-      آرشیف ونگهداری کتاب ها به شکل سیستماتیک؛

پلان های آینده

1-      تطبیق پلان استراتیژیک ریاست؛

2-      توسعه بانک اطلاعاتی به شکل الکترونیکی؛

3-      اطلاع دهی دقیق و سریع الکترونیکی؛

4-      دیجیتل سازی آرشیف تخنیکی؛

5-      ایجاد کتابخانه دیجیتلی؛

6-      ایجاد مکان مناسب برای کتابخانه؛

7-      راه اندازی برنامه های  مطالعاتی و آگاهی دهی برای مردم؛

گزارشات

        گزارش ربع اول سال مالی 1397

        این ریاست در ربع اول سال مالی با توجه به مسؤلیت های خویش فعالیت های را انجام داده که شاملبخش های:

1-   تهیه( 27 ) گزارش از جلسات کاری وسفر های داخلی وخارجی جناب وزیرشهرسازی و معینان به زبان های دری، پشتو و انگلیسی و نشر آن در ویب سایت و شبکه های اجتماعی وزارت.

2-      تهیه و نشر تعداد 8 گزارش از پیشرفت کار و فعالیت های پروژه های ساختمانی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی سوزارت.

3-      تهیه 5 گزارش از ملاقات جناب وزیر شهرسازی با سفیران کشور های: آلمان، چین، جاپان، هند، روسیه، ناروی، سویدن ایتالیا  به زبان های دری، پشتو و انگلیسی ونشر آن در ویب سایت و شبکه های اجتماعی وزارت.

4-      تهیه وترتیب مطالب جدید برای مجله، کتاب، تقویم، ویب سایت و فیسبوک وزارت.

5-      طراحی، تقویم، تقدیرنامه ها، کارت های دعو، بنر و پوسترهای تبلیغاتی برای وزارت.

6-      تدوین برنامه های تصویری برای سایت وزارت و نشر تلویزیون ملی کشور.

7-      ایدیت عکس ها و فیلم ها از فعالیت های وزارت و نشر آن در ویب سایت وشبکه های اجتماعی وزارت.

8-      مصاحبهبا رسانه های تصویری، صوتی و چاپی همچون:تلویزیون طلوع، طلوع نیوز، آریانا نیوز وتلویزیون یک در مورد پیشرفت کاریپروژه های ساختمانی و فعالیت های وزارت.

9-      جمع آوری فعالیت ها ودست‌آورد های کاری از ریاست های تصدی، ریاست های مرکزی، آمریت های مستقل و پروژه های ساختمانی، و نشر آن در سایت وزارت.

10-  دایر نمودن کنفرانس ها جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی در عرصه انکشاف شهری، دایر نمودن کنفرانس مطبوعاتی جهت پیشرفت کار پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی ومسکن.

11-  بررسی صندوق شکایات در مورد پیشنهادات و انتقادات کارمندان وزارت.

12-  بیش از 90 قطعه پلان تفصیلی، نقشه های شهرک ها و نقشه های تعمیرات ساختمانی مورد نیاز نهادهای دولتی وخصوصی چاپ و مرمت کاری شده است.

13-  از ارگانهای مختلف دولتی کتاب های علمی، جراید رسمی، مجلات رسمی و ماهنامه های رسمی جمع آوری  شده و در دیتابیس کتابخانه وزارت، ثبت گردیده است.

14-  اپدیت مداوم مطالب صفحات اجتماعی و ویب سایت وزارت.

15-   ارایه پاسخ مثبت به نظریه های مردم در صفحات اجتماعی وزارت.

         گزارش ربع دوم سال مالی 1397

        ریاست اطلاعات وارتباط عامه در ربع دوم سال مالی به فعالیت های ذیل پرداخته است:

1-      تهیه( 23 ) گزارش از جلسات کاری وسفر های داخلی وخارجی جناب وزیرشهرسازی و معینان به زبان های دری، پشتو و انگلیسی و نشر آن در ویب سایت و شبکه های اجتماعی وزارت.

2-      تهیه و نشر تعداد 5 گزارش از پیشرفت کار و فعالیت های پروژه های ساختمانی وزارت به زبان های دری، پشتو و انگلیسی.

3-      تهیه گزارش از ملاقات جناب وزیر شهرسازی با سفیران کشور های: قطر، استرالیا، چین،  ترکیه، بانک جهانی، هند، تیمسازمان یونسکو به زبان های دری، پشتو و انگلیسی ونشر آن در ویب سایت و صفحات اجتماعی وزارت.

4-      تهیه وترتیب مطالب جدید برای مجله، کتاب، تقویم، ویب سایت و فیسبوک وزارت.

5-      طراحی، مجله، تقدیرنامه ها، کارت های دعوت، بنر و پوسترهای تبلیغاتی برای وزارت.

6-      تدوین برنامه های تصویری برای سایت وزارت و نشر تلویزیون ملی کشور.

7-      ایدیت عکس ها و فیلم ها از فعالیت های وزارت و نشر آن در ویب سایت وشبکه های اجتماعی وزارت.

8-      مصاحبهبا رسانه های تصویری، صوتی و چاپی همچون:تلویزیون خورشید، تلویزیونطلوع نیوز، ردایو بی بی سی، رادیو صدای زن افغان و روزنامه 8 صبح در مورد پیشرفت کاریپروژه های ساختمانی وزارت.

9-      جمع آوری فعالیت ها ودست‌آورد های کاری از ریاست های تصدی، ریاست های مرکزی، آمریت های مستقل و پروژه های ساختمانی، و نشر آن در سایت وزارت.

10-  دایر نمودن کنفرانس ها جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی در عرصه انکشاف شهری، دایر نمودن کنفرانس مطبوعاتی جهت پیشرفت کار پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی ومسکن.

11-  بررسی صندوق شکایات در مورد پیشنهادات و انتقادات کارمندان وزارت.

12-  چاپ و مرمت کاری بیش از 75 قطعه پلان تفصیلی، نقشه های شهرک ها و نقشه های تعمیرات ساختمانی مورد نیاز نهادهای دولتی وخصوصی.

13-  از ارگانهای مختلف دولتی کتاب های علمی، جراید رسمی، مجلات رسمی و ماهنامه های رسمی جمع آوری  شده و در دیتابیس کتابخانه وزارت، ثبت گردیده است.

14-  اپدیت مداوم مطالب صفحات اجتماعی و ویب سایت وزارت.

15-   ارایه پاسخ مثبت به نظریه های مردم در صفحات اجتماعی وزارت.