Connect with us

ریاست دفتر

زندگی نامه رئیس دفتر مقام وزارت، معرفی ریاست، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، دست‌آوردها و فعالیت ها وپلان های آینده

زندگی نامه

خشنود نبی زاده فرزند امرالدین در سال 1366خورشیدی،  در یک خانواده متوسط در ولسوالی شیبر ولایت بامیان چشم به جهان گشود. و دوران کودکی را در آغوش پر مهر والدین سپری نمود، سپس شامل مکتب شده و در سال 1385 از لیسه عالی حبیبیه موفقانه فارغ شده است.

   نامبرده در سال 1388  وارد دانشگاه کاردان شده، در سال 1391هـ.ش از رشته مدیریت تجارت فارغ التحصیل گردیده است. و درسال  1394هـ،ش از دانشکده علوم سیاسی  رشته روابط بین الملل درجه ماستری خویش را بدست آورده است.

فعالیت های دولتی/ غیر دولتی    

1- نماینده خدمات مشتریان در شرکت مخابراتی روشن از سال 1384 الی 1386

2- آمر توسعه تجارت شرکت بیمه افغانستان از سال 1386 الی 1389

3- مدیر مسوول خامه پرس از سال 1389 الی 1394

4- رییس شرکت خدمات فن آوری تکنالوژی برگ سبز از سال 1389 تا 1394

5- آمر مالی و مسؤل تبلیغات حذب پیوند ملی افغانستان به مدت 5 سال در این سمت به صورت داوطلبانه باالمقطع در کنار وظایف رسمی ایفای وظیفه نموده است.

6- مشاور مقام وزارت شهرسازی ومسکن از سال 1394 الی 1395 .

7- رئیس دفتر مقام وزارت شهرسازی ومسکن از سال 1395 الی اکنون.

معرفی ریاست دفتر

ریاست دفتر از بدو ایجاد اداره شهرسازی و مسکن وقت یعنی در سال 1368 به نام ریاست اسناد وارتباط در چوکات اداره شهرسازی و خانه سازی عرض اندام نموده و در سالهای 1380 به نام ریاست تحریرات و  در سال1384 بعد از تطبیق پروسه PRR به نام ریاست دفتر تغییر نام داده شده و به منظور تطبیق برنامه های اصلاحی، تنظیم و اجرای مؤثر امور، وظایف عمده و مسئولیت ها به خاطر فراهم نمودن تسهیلات در فعالیت های روزمره مقام وزارت شهرسازی و مسکن، ایجاد گردیده است.

چارت تشکیلاتی

 

 

مسؤلیت های وظیفوی

1- تنظیم امور مربوط به کلیه فعالیت ها در تمام عرصه های کاری وزارت.

2- ایجاد سهولت و ساده ساختن جریان انتقال بموقع راپور ها، اجراات و گزارش در داخل وزارت و از داخل وزارت  به سایر ادارات مربوطه.

3- حصول اطمینان از تطبیق و عملی شدن احکام، هدایات ریاست دولت و مقام وزارت در داخل وزارت و سایر ادارات مربوطه.

4- در صورت نیاز ایجاد همآهنگی میان شعبات وزارت و سایر وزارت خانه ها و ادارات.

5- جمع آوری نتایج اجراات انجام یافته و تفکیک نواقص، کاستی ها و مشکلات وارائه مشوره های سودمند و سالم جهت رفع آن به جناب وزیر و سایر مقامات صالحه.

6- تهیه راپور در عرصه های خدمات مختلف کاری.

7- ترتیب فیصله های جلسات کاری هیئت رهبری وزارت و سایر جلسات کاری و فرستادن آن به مراجع ذیربط.

8- اخذ اسناد و مکاتیب، انتخاب و بررسی انها جهت ملاحظه وزیر صاحب.

9- ایفای وظیفه بحیث نقطه ارتباطی میان وزارت مربوطه و سایر وزارتخانه ها.

10- ابلاغ بموقع احکام و هدایات وزیر به شعبات، در رابطه به وظایف و مکلفیت های که از جانب مقامات ذیصلاح بوزارت سپرده میشود.

11- کنترول دوامداراز اجرای بموقع  و سریع هدایات مقامات ذیصلاح و وزارت مربوطه.

12- تهیه و ترتیب اسناد لازم وسایر همکاری های ضروری حین تدویر جلسات با مقامات کشوری و خارجی.

13- بدسترس قرار دادن  بموقع اسناد و معلومات مورد ضرورت از هر نوع فعالیت ها مطابق هدایات جناب وزیر صاحب.

14- نظارت و کنترول دوامدار از نحوه کار و اجراات سالم مامورین مربوطه ریاست دفتر.

15- حفظ اسرار و انجام وظایف خاص با درنظر داشت استعجالیت و حفظ محرمیت.

16- مراقبت و کنترول از آموزش و تریننگ مامورین دفتر غرض ارتقای ظرفیت کاری آنان در جریان کار.

17- مراقبت و مواظبت از وسایل و تجهیزات دفتر و استفاده موثر از آنها.

18- تشریح و توضیح اهداف و فعالیت های وزارت در مطابقت به پالیسی های سیاسی و اقتصادی دولت به مراجع که خواهان توضیح و دریافت اطلاعات باشند.

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال 1396 - 1397

الف- آمریت ارتباط ولایات

1ـ طی مراحل (4000) پیشنهاد و مکاتیب ولایات در طی سال مالی 1396.

2ـ اجراات در مورد (1550) مکاتیب و پیشنهاد در طی دو ربع سال مالی 1397

3ـ (396) پیگیری مصوبات کابینه.

ب –مدیریت عمومی تحریرات

1ـ طی مراحل (35) احکام و فرامین مقام محترم ریاست ج.ا.ا.

3ـ طی مراحل (36) فیصله مصوبات کابینه.

4- طی مراحل (126) هدایات رئیس جمهور.

5ـ طی مراحل (4381) احکام مقام محترم وزارت و معینیت های مربوطه که در حشوه پیشنهاد ریاست های مرکزی و تصدی ها اصدار یافته.

6ـ اجراات پیرامون (5351) مکاتیب و متحدالمال ها.

7ـ طی مراحل (887) قطعه عرایض.

8ـ اجراات پیرامون (20) جلسات هیئت رهبری.

9ـ ترتیب و طی مراحل (33) ف ـ س ـ 9.

ج- مدیریت عمومی اسناد و ارتباط  

1ـ اجراآت پیرامون (25) فیصله های مصوبات شورای وزیران.

2ـ اجراآت پیرامون (35) فیصله مصوبات کمیته اقتصادی.

3-اجراآت پیرامون (14290) قطعه مکتوب.

د- مدیریت عمومی عرایض و پذیرش

1ـ (2178) نفر ثبت دیتابیس مشخصات تنظیم ملاقات های ابتدائی میان مقام وزارت و معینیت ها به مراجعین.

2ـ به تعداد (782) عرایض به دفتر مربوطه ثبت گردیده.

گزارش کاری سال 1396

ربع اول                                                 

   جدی                                               

   دلو                                          

   حوت                                      

ربع دوم

   حمل                                        دانلود

   ثور                                         دانلود

   جوزا                                        

ربع سوم

   سرطان                               

   اسد                                         دانلود

  سنبله                                     

ربع چهارم

   میزان                                      دانلود

   عقرب                                     دانلود

   قوس