Connect with us

ریاست دفتر

زندگی نامه رییس دفتر مقام وزارت، تاریخچه، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها وپلان های آینده

اول- زندگی نامه

خشنود نبی زاده فرزند امرالدین در سال 1366خورشیدی،  در یک خانواده متوسط در ولسوالی شیبر ولایت بامیان چشم به جهان گشود. و دوران کودکی را در آغوش پر مهر والدین سپری نمود، سپس شامل مکتب شده و در سال 1385 از لیسه عالی حبیبیه موفقانه فارغ شده  است.

   نامبرده در سال 1388  وارد دانشگاه کاردان شده، در سال 1391هـ.ش از رشته مدیریت تجارت فارغ التحصیل گردیده است. و درسال  1394هـ،ش از دانشکده علوم سیاسی  رشته روابط بین الملل درجه ماستری خویش را بدست آورده است.

مهارت های دیگر

*- دانش زبان انگلیسی به سطح پیشرفته ( مقاله نویسی، گزارش نویسی، مکتوب نویسی، ترجمه)

*- دانش برنامه های مهم کمپیوتر( برنامه های دفتری، فتوشاپ، کورل درا، طراحی کمپیوتر، تنظیم میزبانی انترنیتی)

*- بازاریابی انترنیتی

*- تبلیغات انترنیتی از طریق شبکه های اجتماعی و ماشین های جستجو گر

*- خطاطی (نستعلیق و نسخ)

*- قرائت قران شریف ( تجوید و ترتیل)

*- اقتصاد و بیمه: فراگیری کاربرد و نقش بیمه فواید آن در استحکام اقتصاد ملی و رشد سرمایه گزاری

*- خبرنگاری و گزارش نویسی به صورت حرفوی

فعالیت های دولتی/ غیر دولتی    

1- نماینده خدمات مشتریان در شرکت مخابراتی روشن از سال 1384 الی 1386

ماموریت های کاری

* رهنمای مشترکین شبکه مخابراتی جهت استفاده از گوشی های همراه

*- حل مشکلات تنظیمات گوشی همراه

*- توسعه مصارف استفاده از خدمات شبکه مخابراتی برای خدمات تیلفونی، پیام و انترنیت

*- راجع ساختن مشکلات تخنیکی فنی در بخش های مربوط

2- آمر توسعه تجارت شرکت بیمه افغانستان از سال 1386 الی 1389

ماموریت های کاری

*- طرح ریزی برنامه انکشاف بخش انکشاف و بازاریابی شرکت بیمه افغانستان

*-ارتباط و هماهنگی به بخش های خدماتی دیگر در شرکت های بیمه افغانستان

*-رهنمای بازاریابان جهت تطبیق پالیسی فروشات وهمکاری با آن ها جهت استفاده از ابرزار ها و شیوه های حرفوی ارتباط با مشتریان

*-نظارت از روند فروشات و برسی گزارش های کاری بازاریابان

*-تهیه گزارش فروشات شرکت به صورت ماهوار ربع وار و سالانه

3- مدیر مسوول خامه پرس از سال 1389 الی 1394

ماموریت های کاری

*- تهیه پالیسی نشراتی جامع وبروز برای خبرگزاری خامه پرس

*- طرح ریزی برنامه های کاری و تهیه لایحه وظایف برای خبرنگاران، گزارشگران وسردبیران بخش انگلیسی و فارسی خبر گزاری خامه پرس

*- بررسی مطالب و مقالات وارده

*- بررسی گزارش های تحقیقی

*- بررسی گزارش های خبری

*- بررسی ونظارت از فعالیت رسانه ازنگاه درست نویسی

*- ارتباط و هماهنگی با بخش های مطبوعاتی ارگان های دولتی و غیر دولتی

*- ارتباط و هماهنگی با تحلیل گران مسایل ساسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به صورت باالمقطع با خبر گزاری همکاری می کردند

4- رییس شرکت خدمات فن آوری تکنالوژی برگ سبز از سال 1389 تا 1394

ماموریت های کاری

*- بررسی گزارش های کاری شرکت.

*- بررسی پیشنهادات وقرارداد های شرکت.

*- رهبری نشست های هیأت مدیره شرکت.

*- اشتراک در نشست های مشورتی و کاری میان شرکت های همکار و مشترک المنافع.

*- طرح پالیسی و برنامه های کوتاه مدت فعالیت های شرکت.

*- طرح استراتیژی دراز مدت و راهبردی برای شرکت و شرکا.

*- راه اندازی بزرگترین کتاب رهنمای افغانستان در دسمبر 1393.

5- آمر مالی و مسوول تبلیغات حذب پیوند ملی افغانستان به مدت 5 سال در این سمت به صورت داوطلبانه باالمقطع در کنار وظایف رسمی ایفای وظیفه نموده است.

6- مشاور مقام وزارت شهرسازی ومسکن از سال 1394 الی 1395 .

7- رئیس دفتر مقام وزارت شهرسازی ومسکن از سال 1395 الی اکنون.

فعالیت های داو طلبانه

در چندین برنامه های بزرگ ملی به صورت داوطلبانه اشتراک نموده و فعالیت های چشم گیر انجام داده است:

1- انتخابات ریاست جمهوری 1393 در این انتخابات ریاست جمهوری در بخشهای رسانه ها، مطبوعات، چاپ و تبلیغات، تدویر جلسات و برنامه های کمپیانی در شهر کابل سهم فعال داشته است.

2- انتخابات ریاست جمهوری 1388 در این انتخابات در بخش رسانه ها، روابط عامه، چاپ و تبلیعات و تنظیم کمپاین های ولایتی وظیفه انجام داده است.

3- انتخابات پارلمانی 1389 در این انتخابات نیز در بخش های رسانه ها و مطبوعات، چاب و تبلیغات، تنظیم کمپاین ها و جلسه برای فرخنده زهرا نادری  فعالیت های داوطلبانه نموده است.

دوم- تاریخچه ریاست دفتر

ریاست دفتر از بدو ایجاد اداره شهرسازی و مسکن وقت یعنی در سال 1368 به نام ریاست اسناد وارتباط در چوکات اداره شهرسازی و خانه سازی عرض اندام نموده و در سالهای 1380 به نام ریاست تحریرات و  در سال1384 بعد از تطبیق پروسه PRR به نام ریاست دفتر تغییر نام داده شده و به منظور تطبیق برنامه های اصلاحی، تنظیم و اجرای مؤثر امور، وظایف عمده و مسئولیت ها به خاطر فراهم نمودن تسهیلات در فعالیت های روزمره مقام وزارت شهرسازی و مسکن، ایجاد گردیده است.

دوم- چارت تشکیلات

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- تنظیم امور مربوط به کلیه فعالیت ها در تمام عرصه های کاری وزارت.

2- ایجاد سهولت و ساده ساختن جریان انتقال بموقع راپور ها، اجراات و گزارش در داخل وزارت و از داخل وزارت  به سایر ادارات مربوطه.

3- حصول اطمینان از تطبیق و عملی شدن احکام، هدایات ریاست دولت و مقام وزارت در داخل وزارت و سایر ادارات مربوطه.

4- در صورت نیاز ایجاد همآهنگی میان شعبات وزارت و سایر وزارت خانه ها و ادارات.

5- جمع آوری نتایج اجراات انجام یافته و تفکیک نواقص، کاستی ها و مشکلات وارائه مشوره های سودمند و سالم جهت رفع آن به جناب وزیر و سایر مقامات صالحه.

6- تهیه راپور در عرصه های خدمات مختلف کاری.

7- ترتیب فیصله های جلسات کاری هیئت رهبری وزارت و سایر جلسات کاری و فرستادن آن به مراجع ذیربط.

8- اخذ اسناد و مکاتیب، انتخاب و بررسی انها جهت ملاحظه وزیر صاحب.

9- ایفای وظیفه بحیث نقطه ارتباطی میان وزارت مربوطه و سایر وزارتخانه ها.

10- ابلاغ بموقع احکام و هدایات وزیر به شعبات، در رابطه به وظایف و مکلفیت های که از جانب مقامات ذیصلاح بوزارت سپرده میشود.

11- کنترول دوامداراز اجرای بموقع  و سریع هدایات مقامات ذیصلاح و وزارت مربوطه.

12- تهیه و ترتیب اسناد لازم وسایر همکاری های ضروری حین تدویر جلسات با مقامات کشوری و خارجی.

13- بدسترس قرار دادن  بموقع اسناد و معلومات مورد ضرورت از هر نوع فعالیت ها مطابق هدایات جناب وزیر صاحب.

14- نظارت و کنترول دوامدار از نحوه کار و اجراات سالم مامورین مربوطه ریاست دفتر.

15- حفظ اسرار و انجام وظایف خاص با درنظر داشت استعجالیت و حفظ محرمیت.

16- مراقبت و کنترول از آموزش و تریننگ مامورین دفتر غرض ارتقای ظرفیت کاری آنان در جریان کار.

17- مراقبت و مواظبت از وسایل و تجهیزات دفتر و استفاده موثر از آنها.

18- تشریح و توضیح اهداف و فعالیت های وزارت در مطابقت به پالیسی های سیاسی و اقتصادی دولت به مراجع که خواهان توضیح و دریافت اطلاعات باشند.

پنجم فعالیت ها ودست آوردها

1ـ ثبت (500) احکام و فرامین مقام محترم ریاست ج.ا.ا.

2ـ ثبت وابلاغ (250) فیصله های مصوبات شورای وزیران.

3ـ ثبت وابلاغ (98) فیصله مصوبات کمیته اقتصادی.

4ـ ثبت (11550) احکام مقام محترم وزارت و معینیت های مربوطه که در حشوه پیشنهاد ریاست های مرکزی و تصدی ها اصدار یافته است.

5ـ ثبت (23634) مکاتیب متحدالمال.

6ـ ثبت (1000) عرایض.

7ـ ثبت وابلاغ (50) جلسات هیئت رهبری.

8ـ ثبت (70) ف ـ س ـ 9

ششم- پلان های آینده

 

گزارش کاری سال 1396

ربع اول                                                 

   جدی                                               

   دلو                                          

   حوت                                      

ربع دوم

   حمل                                        دانلود

   ثور                                         دانلود

   جوزا                                        

ربع سوم

   سرطان                               

   اسد                                         دانلود

  سنبله                                     

ربع چهارم

   میزان                                      دانلود

   عقرب                                     دانلود

   قوس