Connect with us

دیدگاه واهداف


1- اهداف اساسی وزارت:
الف ) ایجاد نظام شهری مطلوب به نحوی که همه مناطق کشور به خدمات لازم دسترسی داشته باشند.
ب ) ایجاد شهرهای سالم بر پایه اصول انکشاف پایدار
ج ) فراهم نمودن دسترسی تمام شهروندان به خدمات اساسی و زیربنایی
د ) تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن
2 ستراتیژی وزارت :
این ستراتیژی برای پنج سال 1389-1393 مطابق به ستراتیژی ملی انکشاف کشور بمنظور بدست آوردن اهداف سکتور شهری ترتیب و تنظیم گردیده است.  ستراتیژی سکتور شهری چنین مینگارد وزارت امور شهر سازی:  در برابر رهنمود و تشكيل پاليسي هاي شهري ، حمايت از شاروالي ها و آماده سازي ماستر پلان هاي شهري ، ساختمان ، حفظ و مراقبت وتنظيم خانه ها مسووليت دارد که به همین بنیاد وزارت شهرسازی وامورساختمانی با طرح این ستراتیژی میخواهد وظایف ومسوولیت های خود را درامورشهری وساختمانی مشخص نماید.
وزارت امورشهر سازی بمنظور پاسخ به چالشهای کنونی و رسیدن به اهداف سکتور شهری مطابق ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS )پلانهای خویش را در چوکات 6 برنامه ملی ترتیب و تنظیم نموده که ذیلاً تشریح میگردد. این برنامه ها توسط تیم کاری تخنیکی وکارشناسان شهری تشخیص و اولویت داده شده و درین ستراتیژی جابجا گردیده است.
برنامه 1: برنامه ملی مسکن
مقصد عمومی: تا سال 1393 درحدود 30 فیصد مردم فقیر شهری دارای مسکن با استطاعت خواهد شد.
اهداف :
• مسوده پالیسی مسکن تکمیل شده و جنبه قانونی خواهد گرفت
• بتعداد 150 هزار مسکن طرح و در اعمار آن اقدام خواهد شد. سهولت های قرضه های بانکی ایجاد خواهد شد
• بتعداد 500 هزار مسکن طرح ریزی خواهد گردید .
برنامه 2: برنامه ملی بهسازی :
مقصد عمومی: بازنگری برپالیسی بهسازی ساحات غیرپلانی وطی مراحل اصولی ان ازمجرأقانونی
اهداف :
• پالیسی ملی بهسازی ساحات غیرپلانی تهیه وتدوین گردیده ومنحیث یک قانون درکشور عملی خواهد شد البته بعد ازتائید شورای وزیران .
• برای 30 فیصد ساحات غیرپلانی شهرها خدمات حد اقل شهری خواهد رسید .
• برای  20 فیصد جمعیت که درساحات غیر پلانی زندگی میکنند مسکن با استطاعت با قرضه های طویل المدت مهیا میگردد .
• از انکشاف بیشتر ساحات غیر پلانی بصورت جدی جلوگیری میگردد
برنامه 3: برنامه ملی طرح واعمار زیربنا های شهری
مقصد عمومی: تا سال 1393 پلانهای اساسی زیربنا ها برای شهر های مهم تهیه خواهدشد
اهداف:
• از جمله 148 شهر پلان زیربنا های شهری 8 شهر بزرگ تهیه و در اعمار آن اقدام خواهد شد .
• 50 فیصد مردم شهری به آب نل دسترسی خواهند داشت .
• 30 فیصد شهر کابل دارای سیستم کانالیزاسیون خواهد ش
برنامه 4: برنامه ملی تهیه ماستر پلانهای شهری
مقصد عمومی: تا سال 1393 از جمله 148 شهر موجود کشور برای100 فیصد آنها ماستر پلانهای شهری و پلانهای تفصیلی تهیه خواهد شد
اهداف :
• ماسترپلان کابل بزرگ نهایی ودرتطبیق و نظارت از تطبیق آن اقدام خواهد شد
• ماسترپلان 148 شهر تهیه خواهد شد .
• برای 90 فیصدماستر پلانهای تهیه شده پلانهای تفصیلی تهیه خواهد شد.
• مطالعات اقتصادی و اجتماعی تمام شهرها نهایی خواهند شد .
برنامه 5: برنامه ایجاد سیستم معلوماتی شهری
مقصد عمومی: تا سال 1393 سیستم معلوماتی شهری به همکاری اداره احصائیه مرکزی ایجاد خواهد شد.
اهداف  :
• سیستم معلوماتی شهری در وزارت ایجاد وفعالیت خواهد نمود.
• سیستم نظارت ازمسایل شهری ایجاد خواهد شد
برنامه 6: برنامه اصلاح اداره
مقصد عمومی:اصلاح ساختار تشکیلاتی یک اولویت بوده تا وزارت بتواند برنامه های کاری طرح شده را مطابق به ستراتیژی خود تطبیق نماید.
اهداف:
• ساختار تشکیلاتی جدید برای وزارت طرح خواهدشد .
• اصلاح سیستم مالی، اداری، وتدارکاتی:
ایجاد ادارات مستقل مالی، اداری، و تدارکاتی با سیستم های مدرن مدیریت تا جوابگو نیازهای امورساختمانی وزارت بوده باشد .
• قوای بشری و رشد ظرفیت
برنامه 7 : حفظ واحیأشهرهای تاریخی
مقصد عمومی :
شناسایی تمام شهرهای تاریخی ، مناطق وبافت های ارزشمند تاریخی وسنتی وطرح پلانهای جامع برای حفظ واحیأ انها .
اهداف :
• اماده سازی شهرغزنی برای سال 2013 که پایتخت فرهنگ وثقافت جهان اسلام تعین گردیده است .
• نهایی نمودن پلانهای حفظ واحیأشهرهای تاریخی افغانستان ونظارت ازتطبیق انها .
تمام کارمندان آماده آن خواهد شد تا از چالشهای روز افزون شهری و چالشهای تکنالوژی امروزی بدر آیند البته از طریق ستراتیژی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به همکاری اداره مستقل اصلاحات اداری .
• نظارت و ارزیابی از تطبیق:
وزارت سیستم نظارتی ایجاد خواهد کرد تا از کمیت و کیفیت پروژه ها نظارت نماید. پروژه ها را به وقت و زمان آن نظارت نموده و ازتجارب آن برای طرحریزی برنامه های بعدی استفاده موثر خواهد کرد.
    مسئولیت ها و مکلفیت های وزارت امورشهرسازی به اساس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان(ANDS)
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پلان است در جهت نیل به ترقی و پیشرفت که بر اساس اهداف انکشافی افغانستان درپانزده سال ( MDG ) بنا یافته است و منحیث سند استراتیژی کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد .
اهداف عمده این استراتیژی  بصورت کلی از سه رکن اصلی تشکیل شده است :
1.    امنیت
2.    حکومت داری
3.    انکشاف اقتصادی و اجتماعی
طوریکه مشاهده می گردد سکتور شهری در چارچوب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بعنوان یک سکتور فرعی تحت نام انکشاف شهری در بخش سوم یعنی زیربناها و منابع طبیعی درنظر گرفته شده است ، بخش سوم یکی از شش سکتورهای موجود در چوکات رکن سوم یا رکن انکشاف اقتصادی و اجتماعی می باشد با وجود آن ، سکتور شهری بصورت مستقیم با دیگر سکتورهای فرعی بخش سوم بخصوص برق ، آب ، سرکها ، ترانسپورت ، معادن و منابع طبیعی ارتباط دارد. برعلاوه ، سکتور شهری با تمام بخش های رکن سوم بخصوص حکومتداری اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی ، مصونیت های اجتماعی ، صحت ، معارف و زراعت و انکشاف دهات و دو رکن دیگر حکومتداری و امنیت در ارتباط است.
به اساس استراتیژی انکشافی ملی ، وزارت امور شهرسازی مسئولیت طرح و رهبری پالیسی شهری ، حمایت از شاروالی ها ، انکشاف و تهیه ماسترپلانهای شهری را قرارذیل به عهده دارد:
a) اداره وتنظیم شهری :
1.    طرح ، تصویب و تطبیق ابتدای پالیسی ملی شهری
2.    پلانهای شهری و منطقوی برای ساحات عمده شهری
3.    تهیه پلانهای استراتیژی انکشافی به سطح منطقه برای تمام زون های کشور
4.    تقویه ظرفیت شاروالی ها .
5.    ایجاد برنامه های بهبود عواید و ارتقای ظرفیت در 34 ولایت کشور و یا شهرهای عمده .
6.    پلانهای انکشاف شهری ، بشمول پلانهای تهیه شده سرمایه گذاری برای زیربنا در 25 شهر عمده.
7.    ظرفیت نهادی حمایت شده توسط پلانهای علمی ، اصلاحات نهادی برای اداره موثر شهری در 34 ولایت و یا شهرهای عمده .
b ) زیربنا و خدمات شهری :
1.    طرح پالیسی فعال آب .
2.    تکمیل پروژه آبرسانی کابل ( تمویل شده ARTF/KFW ) که هدف از آن استفاده از آب زیرزمینی می باشد تا 50 درصد خانواده های کابل به آب نل دسترسی داشته باشند.
3.    دسترسی 50 درصد خانواده ها به آب نل در شهر کابل .
4.    دسترسی 30 درصد خانواده ها به آب نل در شهرهای ولایات .
حفظ الصحه در کابل :
5.    ساختن تشنابهای صحی برای 30 درصد خانواده ها در شهر کابل .
6.    امکانات بهتر تخلیه فاضلاب برای 50 درصد خانواده ها .
حفظ الصحه در ولایات :
7.    دسترسی 30 درصد خانواده ها به حفظ الصحه بهتر .
8.    امکانات بهتر تخلیه دفع فاضلاب برای 30 درصد خانواده ها
حفظ آثار قدیم و میراث های تاریخی شهرها :
9.    حفظ ساحات تاریخی
10.    تهیه و فهرست از ساحات تاریخی
11.    پلانهای مفصل تحفظ ساحات تاریخی
C) بهسازی مناطق غیر پلانی ، انکشاف زمین و تهیه مسکن :
1. دسترسی 50 درصد به زمین و سرپناه شهری .
2. افزایش 30 درصد در تهیه زمین دولتی برای سرپناه و فعالیت های انکشافی شهری .
3.   تهیه مسکن در 12 ولایت .
                                                                                             
                                                                                                                                  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه