پروسیجر کاری بخش های تخنیکی

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت شهرسازی و مسکن

 

دانلود فایل نام پروسیجر
  دانلود پروسه ا خذ مسکن 
  دانلود پروسه ترتیب، طی مراحل و منظوری پلان های تفصلی شهرک های شخصی و دولتی
دانلود

پروسه تطبیق امور ساحوی مربوطه آمریت های ریاست خدمات انجنیری (2)

دانلود

پروسه دیزاین امور پروژه سازی تعمیرات شخصی و دولتی ریاست خدماتی انجنیری

دانلود

پروسه طی مراحل اخذ جواز ساختمانی 

دانلود

پروسه طی مراحل اسکیج پلانهای شهری 

دانلود

پروسه نظارت از تطبیق پلان های شهری در شهرک ها، ریاست امور شهرسازی

دانلود

طرح بدیل پپروسه طرح پلان بهسازی

دانلود

طرح بدیل پروسه نظارت  شهرک های مرکزی و ولایتی ریاست نظارت و مراقبت وزارت امور شهر سازی 

دانلود

طرح بدیل مراقبت نمبر یک

دانلود

طرح تعدیل