کارمند GIS- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: General
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 13-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 1 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته جیودیزی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

 

مسئولیت های وظیفوی:

هدف :سروی تخنیکی ساحات مسکونی و ساحات غیر پلانی مطابق به ستلایت ایمیج های جدید و همچان سه بعدی سازی حالت موجوده و بهساری شده ساحات جهت وضاحت بیشتر و بهتر ساحه

 

مسولیت های وظیفوی :

تهیه ستلایت ایمیج های جدید و نیز گرد آوری کوردینات های ساحوی
شناسایی باندری های حوزه نفوذ شهری مطابق ماستر پلان
مشخص ساختن ساحات غیر پلانی منطقه ی مورد مطالعه  به منظور ترتیب پلان سروی و بهسازی آن
آشنایی با ریموت سنسینگ به منظور مکان یابی های مناسب برای هریک از کاربری های شهری
تهیه نقشه های اقلیم، پوشش گیاهی و حیوانی، جهت وزش باد، تراکم نفوس( رهایشی، تعلیمی، تجارتی، صنعتی، قبرستان ، ساحات سبز و غیره)
تهیه نقشه های حالت موجوده با توجه به پراکندگی کاربری ها
تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از نرم افزار های مربوطه
ترسیم پروفیل ساحه از مقاطع مختلف و مورد نیاز
سروی تخنیکی ساحات قابل بهسازی با استفاده از وسایل دقیق سروی( Total Station & GPS)
هماهنگی با آمریت های مختلف ریاست بهسازی به منظور غنامندی کارها
تشخیص موانع ساحوی و نشان دادن آنها برای بهتر شدن کار پلان گذاری ساحات غیر پلانی
تهیه فیصدی پیشرفت گزارش کاری به مشاوریت تخنیکی.
اجرای سایروظایف سپرده شده ازسوی مقام درمطابقت به قانون.     

Job Requirements:

 

تحصیلات ، تجارب و مهارتهای لازمه

حد اقل درجه تحصیل:(لیسانس  دربخش: جیودیزی، GIS  و یا شهرسازی
تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه )

یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

توانایی استفاده از برنامه های:  Auto CAD, CIVIL 3D. eagle point ,GIS and MS office

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail