انجینر نظارت و ارزیابی- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 12-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس انجنیری
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

مسولیت های وظیفوی:

1: اشتراک فعالانه درتیم های سروی شهرک ها وساحات دولتی ,تحلیل و بررسی نقشه های مهندسی , انجنیری و شبکات انجنیری شهرک ها وپروژه های ساختمانی مرتبط به ریاست املاک و اسکان ووزارت شهر سازی ومسکن به منظور تآمین شفافیت و وضاحت کاری.

2: مشارکت در اجرای طرح  های مهندسی , دیزاین انجنیری , ترتیب و تدوین لست مشخصات و احجام کار قیمت دار و بدون قیمت برای شهرک ها و پروژه های ساختمانی مربوط به ریاست املاک واسکان وزارت شهر سازی مسکن  برای تاسیسات ساختمانی در صورت لزوم دید .

3 : اشتراک فعالانه در پروسه های بررسی تحلیل , ارزیابی تخنیکی شهرک ها و پروژه های ساختمانی  مربوط به ریاست املاک و اسکان ووزارت شهر سازی و مسکن در پروسه تسلیم گیری از طرف اجرا کننده گان به این اداره .

4 : ترتیب پلان کاری سالانه, ربع وار و ماهوار برای اجرای امرات تخنیکی مربوط .

5 : مشارکت در تیم های بررسی تخنیکی تاسیسات ساختمانی و شهرک ها درپروسه تسلیم گیری ازطرف اجرا کننده گان به وزارت شهر سازی و مسکن.

6 : مشارکت در پروسه طرح مهندسی و دیزاین انجنیری تاسیسات به منظوری دقت کاری .

7 : تحلیل و مطالعه پریزینتیشن های ارایه شده از مرجعه زیربط  و نتیجه گیری به منظور شفافیت و دقت کاری.

8 : بازدید از شهرک های تحت کار مربوط وزارت شهرسازی و مسکن و ارایه گزاریش از فیصدی پیشرفت کار به ریاست املاک و اسکان .

10 : بازدید و بررسی تخنیکی آپارتمان ها و ارزیابی نواقص قبل از تخلیه و سجل .

11 : اشتراک در پروسه تخلیه و سجل آپارتمان ها توزیع شده با تیم کاری ریاست.

12 : ارایه طرح وپیشنهدات به مقامات مسؤل به منظور بهبود و سرعت بخشیدن پروسه کاری

Job Requirements:

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

لیسانس انجنیری، بالاتر ارجحیت دارد
حداقل 3 سال تجربه در ساحه دیزاین استراکچر
بلدیت کامل با لسان های ملی و انگلیسی
بلدیت به پروگرام های ETABS ، SAP2000 ، SAFE یا پروگرام های مشابه قابل قبول
آشنایی با پروگرام Revit Structure، AutoCAD

6.بلدیت با کد ACI 318 و کدهای مصوبه و متداول مربوط به طراحی ساختمانهای کانکریت مسلّح

7.بلدیت به کد ASCE و کدهای مصوبه و متداول مربوط به بارگذاری

توانایی استفاده از پروگرام های کامپیوتری عمومی (ماکروسافت آفیس)

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail