انجینیر ترانسپورت شهری- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 11-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته ترانسپورتشن و سرک سازی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

 

مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب و تنظیم پلان کاری در مطابقت کامل به پلان آمریت پروژه برنامه ملی مسکن به طور (هفته وار، ماهوار و سالانه)
برداشت و تهیه نقشه توپوگرافی در صورت لزوم
طرح و دیزاین لندسکیپ سرک ها و پارکینگ در مجتمع های مسکونی
محاسبه و اندازه گیری مقدار گریدینگ و تهیه پلان آن
محاسبه و دیزاین درینج های سرک ها
دیزاین هندسی  پیاده رو ها
برآورد احجام کاری مربوط به سرک ها
آشنایی با پروسه دیزاین فرش راه شامل اساس، ریزاساس، آستر و رویه راه
تنظیم و برنامه ریزی ترانسپورتشن عمومی و شخصی در داخل مجتمع های مسکونی
اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت.

Job Requirements:

 

نتایج منتظره:

طرح و دیزاین ساختار فزیکی شهر، لندسکیپ سرک ها و پارکینگ در مجتمع های مسکونی
محاسبه و دیزاین سرک ها
دیزاین هندسی پیاده روها

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حد اقل درجه تحصیل : لیسانس، به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود
رشته تحصیلی: ترانسپورتشن و سرک سازی
تجربه کاری: 3 سال مرتبط به وظیفه
آشنایی کامل با پروگرام های Google Earth, AutoCad, Civil 3D
آشنایی با کد AASHTO و کدهای پذیرفته شده دیگر توسط اداره ANSA
توانایی کار با پروگرام های کامپیوتری عمومی (بسته آفیس ... )
بلدیت کامل با لسان های ملی و انگلیسی
بلدیت کامل با پروگرام های کامپیوتری مرتبط به رشته
توانایی برنامه ریزی، طرح، و مدیریت امور مربوطه

 

مهارت های مسلکی مورد نیاز:

توانایی و آشنایی کامل با پالیسی و رهنمود های مسکلی
بلدیت کامل با ارائه نظریات مفکوره وی برای انکشاف ساختار فیزیکی شهر و سرک سازی
آشنایی کامل کد های ملی و بین المللی
قدرت انجام ارتباطات داخلی و خارجی
بلدیت و استفاده موثر از بسته های کامپیوتری مسلکی
توانایی آماده نمودن راپور های تخنیکی پروژه

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail