انجینر ساختمان- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 06-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس، انجنیری سیول, ساختمان بالاتر ارجحیت دارد
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

 

 

مسولیت های وظیفوی:

ترتیب و تنظیم پلان کاری در مطابقت به پلان آمریت طرح و دیزاین و ریاست تخنیکی مسکن به طور (ماهوار، ربعوار و سالانه)
گزارش از اجراات کاری به آمریت مربوطه به صورت دوره یی
طرح  و دیزاین استراکچر ساختمانهای مسکونی با درنظرداشت نورم و کدهای ساختمانی مصوبه و متداوله
ترتیب و ترسیم نقشه های ساختمانی با دیتیل های مربوطه
برآورد احجام کاری ساختمانی با لیست مشخصات قیمت دار
تهیه و ترتیب مواد و مفردات استراکچر ساختمانی پروژه های مسکونی جهت تدوین پروپوزال
ارتقاء سطح دانش مسلکی کارمندان ذیربط
اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت

Job Requirements:

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

لیسانس، انجنیری سیول, ساختمان بالاتر ارجحیت دارد
حداقل  سه سال تجربه در ساحه دیزاین استراکچر
بلدیت کامل با لسان های ملی و انگلیسی
بلدیت به پروگرام های ETABS ، SAP2000 ، SAFE یا پروگرام های مشابه قابل قبول
آشنایی با پروگرام Revit Structure، AutoCAD

6.بلدیت با کد ACI 318 و کدهای مصوبه و متداول مربوط به طراحی ساختمانهای کانکریت مسلّح

7.بلدیت به کد ASCE و کدهای مصوبه و متداول مربوط به بارگذاری

توانایی استفاده از پروگرام های کامپیوتری عمومی (ماکروسافت آفیس)

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail