مهندس – برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 05-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 3 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس مهنسی
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

 

مسولیت های وظیفوی:

طرح و دیزاین پروژه های مسکن و مجتمع های مسکونی کشور در مطابقت کامل باشرایط اقتصادی- اقلیمی و اجتماعی کشور
ترتیب نقشه های رهایشی تعمیرات مسکونی با در نظر داشت راپور های تحلیلی اجتماعی و اقتصادی مطابق پلان ریاست های ذیدخل مسکن.
طرح و دیزاین بخش انجنیری پروژه های مسکونی منظور شده با استفاده از نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی.
طرح  و دیزاین مهندسی ساختمان های مسکونی
ترتیب و ترسیم دیتلهای مهندسی به صورت مکمل
طراحی سه بعدی و دو بعدی ساختمان
برآورد احجام کاری مهندسی
مراقبت از طرح پلانگذاری پروژه های طرح پالیسی مسکن در ساحات کاری پروژه ها.
ابراز نظر در مورد ترتیب رهنمود برای دست اندرکاران شهری در طرهای دری وزارت به ارتباط مسکن.
اتخاذ تصمیم در امور تحقیق اهداف و پروگرام های اداره مرتبط به تطبیق پالیسی مسکن.
ترتیب گزارش کاری هفته وار، ماهوار و سالانه مطابق به پلان کاری پروژه.
اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف آمر بخش در مطابقت به قانون. 

Job Requirements:

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حد اقل درجه تحصیل : لیسانس مهندسی
رشته تحصیلی: مهندس، شهرساز
تجربه کاری: حد اقل3سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
بلدیت کامل با لسان های ملی و انگلیسی
توانایی برنامه ریزی، طرح، و مدیریت امور مربوطه
بلدیت به پروگرام های Revit Architecture، AutoCAD، Google Sketch-up، 3D Max یا پروگرام های مشابه جهت رندرینگ

مهارت های مسلکی مورد نیاز:

آشنایی با پالیسی های مهندسی مسکن و برنامه ریزی شهری
قدرت انجام ارتباطات داخلی و خارجی
بلدیت و استفاده موثر از بسته های کامپیوتری مسلکی مانند اتوکید
توانایی آماده نمودن راپور های تخنیکی پروژه
بلدیت کامل با زبان های رسمی کشور و انگلیسی 

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
Email Mail Webmail