مشاور حقوقی زمین و مسکن- برنامه ملی مسکن

13 January 2018

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: General
Employment Type: Full Time
Salary: According to NTA Scale
Vacancy Number: 04-NHP-1397-MUDH
No. Of Jobs: 1
Organization: وزارت شهرسازی و مسکن
Years of Experience: 5 سال
Contract Duration: 1 سال
Gender: Male/Female
Education: لیسانس در رشته حقوق و شرعیات
Close date: 20 Jan, 2018
 

 

About وزارت شهرسازی و مسکن:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و مسکن از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و مسکن از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و مسکن وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

Job Description:

 

مسوولیت های وظیفوی:

- مطالعه و بررسی ابتدائی اسناد حقوقی مربوط به اشخاص حکمی و حقیقی به همکاری شعبات ذیربط که غرض تثبیت حقوق  شان به ریاست املاک و اسکان مراجعه می نمایند.
همکاری درترتیب و تنظیم مسوده ابتدائی مقرره، طرزالعمل و لوایح مربوط به ریاست املاک و اسکان با کارشناس ارشد حقوقی.
اشتراک متخصص حقوقی حین تدویر جلسات، طی مراحل اسناد تقنینی  مربوط به ریاست املاک و اسکان در سایر ادارات طبق هدایت مقامات ذیصلاح.
تشخیص و تثبیت اسناد و مدارک مطالبه شده اداره قضایای دولت غرض پیشبرد و طی مراحل دعوی اشخاص حقیقی و حکمی علیه ریاست املاک و اسکان درصورت ضرورت.
تقاضای معاینات فنی، تخنیکی، محاسبوی و امثال آن از شعبات مربوطه  وزارت شهرسازی و مسکن وسایرادارات دولتی و یا مطالبه نظراهل خبره به منظور توضیح و تحلیل حقایق مربوط به قضیه مربوط به ریاست املاک اسکان.
همکاری در ترتیب و تنظیم تفاهم نامه ها و شرطنامه های ریاست املاک و اسکان با کارشناس ارشد حقوقی.
اشتراک متخصص حقوقی در جلسات ایکه غرض رسیدگی قضایای حقوقی ریاست املاک و اسکان در محاکم تدویر می گردد.
مطالعه، تحلیل و بررسی اسناد، دلایل و مدارک ایکه در منازعات حقوقی علیه ریاست املاک و اسکان از طرف مقابل ارائه می گردد.
مراجعه به سایر ادارات جهت دریافت و جمع آوری اسناد و دلایل به منظورتثبیت حقوق ریاست املاک و اسکان وزارت شهر سازی و مسکن طبق هدایت مقامات ذیصلاح.
اشتراک در ترکیب هیئت  به منظور تثبیت ملکیت ریاست املاک و اسکان و منازعات املاکی طبق هدایت مقامات ذیصلاح .
بررسی و تشخیص کمبودی  دراوراق دوسیه مربوط به مستحقین آپارتمان های توزیع شده.
رسیدگی به سایر وظایف مربوط به ریاست املاک و اسکان که مطابق احکام قوانین نافذه کشور به متخصصین حقوقی از طرف مقامات ذیصلاح راجع می گردد.

 

Job Requirements:

 

نتایج متوقعه:

موضوعات حقوقی پروژه های مسکن حل گردیده
هماهنگی بهتر با ادارت زیربط ایجاد گردیده
کمک های تخنیکی و حقوقی به ریاست املاک و اسکان و برنامه ملی مسکن ارائه گردیده

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حد اقل درجه تحصیل: لیسانس حقوق یا شرعیات
تجربه کاری:           حد اقل تجربه کاری(5)سال
مهارت های دیگر:     کورس های کوتاه مدت آموزش های داخل خدمت و غیره
آشنایی با کمپیوتر:     استفاده از پروگرام ورد.

مهارت های مسلکی مورد نیاز:

توانایی و آشنایی کامل با پالیسی و رهنمود های مسکلی
بلدیت کامل با موضوعات حقوقی و املاکی
بلدیت کامل با قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها موجوده در کشور
قادر به  انجام ارتباطات داخلی و خارجی
بلدیت و استفاده موثر از بسته های کامپیوتری آفس

توانایی آماده نمودن راپور ها

مهارت های کمپیوتری: Office

 

Submission Guideline:

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

 

Submission Email:

Click on (Apply_Now)
 
Email Mail Webmail