Connect with us

برنامه ساختمان

یکی از مسایل مهم در عرصه ساختمان سازی در افغانستان، ساخت و ساز معیاری، سبک و مدل ساختمان‌ها می باشد، چون ساختمان ها نماد اقتصادی و فرهنگی یک کشور است و سبک و مدل آن، فرهنگ یک کشور را بازگو می نماید. تعمیرهای معیاری در عرصه مسکن سازی برای داشتن شهرهای پایدار دارای اهمیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که وزارت شهرسازی ومسکن با توجه به این مهم، ساختمان سازی معیاری را مورد نظر قرار داده است که در این جا به اهمیت آن پرداخته می شود. ساختمان سازی معیاری در صرفه جویی اقتصادی کشور سهم زیاد و اساسی داردکه یکی آن افزایش بهره برداری از زمین و دیگر آن حد اکثر استفاده از امکانات شهری می باشد که در بالابردن سطح اقتصادی خرد و کلان کشور نقش بارز و سازنده دارد.

فرم، نوع و شکل ساختمان های خصوصی غیر معیاری در بسیاری شهرهای افغانستان تلفیق از ساختمان های شهری و روستایی اند. بسیاری خانه ها در این مناطق، مطابق معیار های ساختمانی ساخته نشده، لذا اکثر این خانه ها در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب ها مصونیت ندارند. همچنین ساخت وساز در ابعاد کوچک و غیر استندرد از جمله معضل های عمده در چگونگی ساختمان های ساحات شهری، شهرهای افغانستان است. بخشی از سرمایه گذاری های ناشی از ساخت و ساز به دلیل عدم وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی بدون استفاده می ماند. وزارت شهرسازی ومسکن  تلاش می نماید به این رویه ساخت وساز غیر معیاری پایان دهد و نظارت کلی را بالای تمام ساخت وساز مسکن و ساختمان را انجام دهد.

در چند سال اخیر مدل های ساختمان های دولتی و خصوصی مطابق به شرایط و وضعیت کشور ساخته نشده بناً به مرور زمان استفاده کننده گان آن با مشکلات مختلف مواجه شده اند از این رو وزارت شهرسازی از این به بعد مدل مشخص را مطابق به محیط کشورتعریف می کند و مطابق آن ساخت وساز به پیش خواهد رفت. وزارت شهرسازی و مسکن، طرزالعمل‌های جامع در ارتباط به امور دیزاین، بازسازی‌، برآورد تعمیرات وایجاد میکانیزم تخنیکی با همکاری ارگان‌های ملی و بین‌ المللی جهت انتخاب تکنالوژی موثر، طرح و دیزاین که مناسب به مقتضیات اقلیمی و عنعنوی کشور باشد، نظارت مشترک با ارگان‌های ملی و بین‌المللی از معیار‌های تخنیکی و دیزاین ساختمان ها، شبکات انجنیری، ارزیابی و نظارت از طرح و دیزاین،تحقیق و مطالعه اجرای سیستم‌های جدید ساختمان سازی و تطبیق بهترین سیستم‌های خانه سازی در ساحات شهری را  تهیه و ترتیب کرده است و از پروژه های انکشافی شرکت‌های خصوصی که در رابطه به طرح و دیزاین ساختمان‌ها در تفاهم با وزارت شهرسازی و مسکن فعالیت دارند، نظارت می نماید و گروه کاری هماهنگی در طرح و دیزاین و ویزه ساختمان‌ها شهری متشکل از ادارات ذیربط ملی و بین‌المللی را ایجاد کرده است تا هماهنگی همه جانبه جهت حل مشکلات ساختمان‌های شهری افغانستان در امور تطبیق پالیسی و استراتژی ساختمان‌های شهری و نظارت از چگونگی اجراآت آن‌ها صورت گیرد.

پروژه‌های پشنهادی سال مالی 1397

در مجموع 1707 پروژه ساخت وساز تعمیر ادارات مختلف دولتی در تمام ولایات برای سال 1397 در نظر می باشد:

21 تعمیر مربوط اداره لوی سارنوالی، 13 تعمیر مربوط اصلاحات اداری و خدمات ملکی، 64 تعمیر از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، 60 تعمیر وزارت مالیه، 7 تعمیر وزارت امورزنان، 23 تعمیر وزارت زراعت، 3 تعمیر وزارت اقتصاد، 4 تعمیر وزارت اقتصاد، 65 تعمیر وزارت صحت عامه، 5 تعمیر ریاست کوچی ها، 3 تعمیر کرکت بورد، 5 تعمیر وزارت هوانوردی وملکی، 17 تعمیر وزارت مخابرات، 24 تعمیر کار وامور اجتماعی، 11 ساختمان اداره محیط زیست ، 4 تعمیر کمسیون مستقل انتخابات، 27 تعمیر وزارت اطلاعات فرهنگ، 29 تعمیر اداره رسیده گی با حوادث، 6 تعمیر وزارت فواید عامه، 6 تعمیر معادن و پطرولیم، 10 تعمیر ریاست اراضی، 10 تعمیر وزارت تحصیلات عالی، 19 تعمیر وزارت تحصیلات عالی، 11 تعمیر ستر محکمه، 5 تعمیر مشرانوجرکه، 4 تعمیر شرکت آبرسانی، 2 تعمیر احصاییه مرکزی، 8 تعمیر وزارت تجارت، 2 تعمیر ولسی جرکه، 27 تعمیر وزارت مهاجرین، 4 تعمیر انرژی اتومی، 10 تعمیر وزارت سرحدات و قبایل، 8 تعمیر رادیو تلویزیون، 21 تعمیر وزارت ترانسپورت، 16 تعمیر تربیتی بدنی، 822 تعمیر وزارت معارف، 264 تعمیر وزارت صحت عامه، 29 تعمیر وزارت مخابرات، 8 تعمیر وزارت تجارت و 42 تعمیر مربوط وزارت حج واوقاف در پشنهادهای سال مالی 1397 می باشند که مطابق به معیار های بین المللی ساختمان سازی اعمار خواهند گردید.