Connect with us

وزارت شهرسازی ومسکن به منظور انسجام هر چه بهتر در زمینه شهر سازی، پلان گذاری شهری ونظارت ومراقبت سیستماتیک را در برنامه کاری خود دارد.