اطلاعیه تصمیم اعطائی قرارداد

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت شهرسازی و مسکن

ریاست تدارکات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 آخرین تاریخ تسلیمی اعتراضات  مبلغ  شماره جواز  داوطلب برنده  توضیحات قرارداد  تاریخ صدور
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند  مبلغ  18,416,720  ( هژده میلیون و چهار صد و شانزده هزار و هفت صد و بیست  )   D-24542  شرکت محترم ساختمانی جمشید جلال  اعمار انستیتوت کثیرالرشتوی ولسوالی شیخ علی ولایت پروان     17  عقرب 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند  یک صد و دو میلیون و پنج صد و هشتاد و شش هزار و پنج صد و سی و شش اعشاریه صفر نه D-38961 شرکت ساختمانی نیل ایت هارد پروژه تعمیر لیلیه پوهنتون قندهار  13 جدی 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   سه صد و پنجاه و نه میلیون و سه صد و بیست و سه هزار و هفت صد و هشتاد( افغانی  D-3156-3 شرکت ساختمانی نوی سهاک   پروژه آماده کردن بستر سرک همراه با پیاده روها، شهرک صنعتی و رهایشی قالین بافان، شهری جالل آباد والیت ننگرهار  18 جدی 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   چهل و یک میلیون و هفت صد و هفتاد و هشت  هزار و شش صد و بیست و شش D-51285 و D-35096 شرکت محترم ساختمانی ابسلوت کانکریت و افغان ویکتور (JV) اعمار دیوار احاطه مجتمع اداری ولایت کابل  23 جدی 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند    بیست و چهار میلیون و هشت صد و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و نود و هشت   D-39932 و D-30656 "شرکت ساختمانی نیکان و گرین ورلد یونتی (JV)  پروژه اعمار مسجد خرقه مبارک بدخشان 04 دلور 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند    یک صد و پانزده میلیون و هشت صد و هشتاد و دو هزار و نه صد و چهل و پنج اعشاریه شصت D-31749 شرکت ساختمانی انجنیری و مشورتی هری الفا بخش اول پروژه تهیه و تدارک (93) نود و سه قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت 16 دلو 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند     سه صد و سی و شش میلیون و یک صد و چهل و شش هزار و نه صد و هشتاد و دو اعشاریه نه   D-31749 شرکت ساختمانی انجنیری و مشورتی هری الفا   بخش سوم پروژه تهیه و تدارک (93) نود و سه قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت  16 دلو 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند      بیست و یک میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و نه صد و هشتاد و هشت اعشاریه هشتاد و شش   D-31749 شرکت ساختمانی انجنیری و مشورتی هری الفا  بخش چهارم پروژه تهیه و تدارک (93) نود و سه قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت  16 دلو 1396
 اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند      یک ملیون و سه صد و نه هزار و چهل افغانی D-40620 شرکت ساختمانی ببرک حمید پروژه لین دوانی روی کار تعمیر معینیت های شهرسازی و ساختمانی 21 دلو 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   مبلغ 20,666,567.50 افغانی (بیست میلیون و شش صد و شصت شش هزار و پنج صد شصت و هفت اعشاریه پنج افغانی)    شرکت های مشترک ساختمانی و انجنیری ترست گرو و ساختمانی تل ودان  قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه، گارد روم و گارد تاور مقام ولایت فاریاب 24 دلو 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   مبلغ 11,211,400 افغانی (یازده میلیون و دو صد و یازده هزار و چهار صد افغانی) D-21-01-1063 شرکت سمیع الله فهیم لمیتد پروژه تدارک مواد خام امور ساختمانی (عایق، تخته های سمنتی) برای اعمار مکاتب 29 دلو 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   مبلغ 11,487,521.30 افغانی (یازده میلیو ن و چهار صد و هشتاد و هفت هزار و پنج صد و بیست و یک اعشاریه سی افغانی) D-21-01-1063 شرکت سمیع الله فهیم لمیتد پروژه تدارک مواد خام امور ساختمانی (رنگ و فلزات) برای اعمار مکاتب 29 دلو 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   مبلغ 19,502,710 افغانی (نوزده میلیون و پنج صد و دو هزار و هفت صد و ده افغانی) D-31507 شرکت ساختمانی نوشاخ گلوبل لمیتد پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی خوست ولایت بغلان 2 حوت 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند  

مبلغ 5,172,220 افغانی (پنج ملیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و دو صد و بیست افغانی)

36862

       D-71195
شرکت آریا انفارمیشن تکنالوژی (آریا آی تیک) و دفنس سپورت کورپس دی اس سی (JV) پروژه تدارک وسایل و تجهیزات شبکه و سرور 

15  دلو 1396

اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند  

مبلغ 4,052,141 افغانی (چهار ملیون و پنجاه و دو هزار یکصد و چهل و یک افغانی)

     36862

D-71195
شرکت آریا انفارمیشن تکنالوژی (آریا آی تیک) و دفنس سپورت کورپس دی اس سی (JV) پروژه تدارک وسایل و تجهیزات شبکه و سرور 

15  دلو 1396


اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

 مبلغ  9,964,800.00 (نه میلیون نه صد و شصت و چهار هزار و هشت صد ) افغانی

 

1327

رهنمای معاملات نوی خوشحال خان

پروژه کرایه گیری دفاتر برای پروژه ها و برنامه های انکشافی وزارت شهر سازی و مسکن

 

8 حوت 1396

اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ  58,556,400 (پنجا و هشت میلیون و پنجصد و پنجا و شش هزار و  چهار صد ) افغانی

D-51053

شرکت محترم عطائی ساختمانی

پروژه اعمار تعمیر اداری مقام ولایت کابل

20 حوت 1396

 

اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ 22,536,040.50 افغانی ( بیست و دو میلیون پنجصد و سی و شش هزار  چهل اعشاریه پنجاه افغانی)

D-28317

شرکت ساختمانی سپین وال

پروژه اعمار مارکیت باغ زنانه ولایت لغمان

12  حمل  1397
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ 90,552,219.10 (نود میلیون و پنج صد و پنجاه و دو هزار و دو صد و نزده اعشاریه ده) افغانی

 

ریاست تصدی خانه سازی

اعمار تعمیر تعلیم و تربیه ولایت غور

14 حمل 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ  6,480,000 (شش میلیون و چهار صدو هشتاد هزار ) افغانی

D-82970

شرکت خدمات لوژستیکی اعتماد میهن

کرایه گیری ده عراده موتر کرولا، چهار عراده موتر هایلکس و یک عراده موتر لندکروزر، برای برنامه ساختمان های عامه و دولتی

15 حمل 1397
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ 46,905,862.50افغانی (چهل و شش میلیون و نه صد و پنج هزار و هشت صد و شصت و دو اعشاریه پنجاه افغانی)

 

ریاست تصدی خانه سازی

پروژه هموار کاری و لندسکیپ مجتمع اداری ولایت کابل

18 حمل 1396
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

 18,799,705.40 افغانی

D-28738

شرکت ساختمانی و سرکسازی جمال نیکه اتحاد

پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی خوست ولایت بغلان

2 ثور 1397
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ 2,347,000.00 افغانی (دو میلیون و سه صد و چهل و هفت هزار افغانی) 

 

پسران الحاج غلام جیلانی قلندر زاده لمیتد

پروژه تدارک فرش و پرده مورد ضرورت ریاست های مرکزی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن

27حمل 1397
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند   

مبلغ 393,904 ( سه صد و نود و سه هزار و نو صد و چهار) افغانی

37022  

تست خاک پروژه دشت عسقلان ولایت کندز 

 

05 ثور 1397