پروژۀ پلانهای استراتژی توسعۀ شهری(SDP)

 

       

   زندگی نامه  محترم انجنیر محمد حریف ( سروری) آمر پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری (S.D.P)، چارت تشکیلات، تاریخچه، شرح وظایف( آمر و معاونیت ها) فعالیت ها و چشم اندازها

 

 نخست- زندگی نامه

  بیوگرافی محترم انجنیر محمد حریف ( سروری) آمر پروژه طرح وترتیب پلانهای شهری (SDP)

    محمدحریف سروری فرزند محمد سرور  در قریه پنجبای ولسوالی برکی برک  ولایت لوگر  در سال ۱۳۶۲ در یک فامیل متدین وعلم پرور چشم  به جهان گشود، تحصیلات ابتدای و لیسه  را در لیسه عالی برکی راجان سپری نموده و در سال ۱۳۷۸ از دوره لیسه فارغ گردیده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور سراسری شامل  پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک کابل گردید دوره تحصیلات عالی خویش را به مدت پنج سال به موفقیت در این پوهنتون سپری نمود.

     بعد از فارغ شدن از دوره تحصیلات عالی مصروف اجرائی وظیفه در یک شرکت ساختمانی به صفت (project Manager) ایفائی وظیفه نمود. سوابق کاری درخشان وی شامل اجرائی وظیفه در سال ۱۳۸۶ در پروژه انکشافی طرح وترتیب پلانهای شهری SDP به حیث مدیر پلان گذار شهری  و بنأ به شایستگی در برج میزان سال ۱۳۹۴  به صفت سرپرست پروژه طرح وترتیب پلانهای شهری SDP و بعد از صلاح دید مقام محترم وزارت امور شهر سازی به حیث آمر پروژه SDP مقرر شده اند.

         

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری (S.D.P)

افغانستان با توجه به محاط بودن به خشکی و کوهستانی بودن آن و عدم مکانیزه بودن بخش زراعت (زراعت سنتی) و با درنظر داشت این مسئله که در حدود 75 درصد مردم آن در روستاها تمرکز یافته اند، از جمله کشورهای فقیر در سطح منطقه و جهان محسوب می شود.

از سوی دیگر هرم سنی جوان، فقر، زاد و ولد با فیصدی بالا و فقدان برنامه ریزی همه جانبه در تمام سطوح ساختاری آن سبب گردیده، تا این کشور در تمام اشکال (شهری – روستایی) و ابعاد زندگی آسیب پذیر گردد.

امروزه شتاب و رشد سرسام آور کلان شهرهای افغانستان که فاقد هرگونه برنامه ریزی منسجم بوده سبب تخریب محیط زیست، پیچیدگی مسایل اجتماعی و کالبدی و کاهش کیفیت زندگی شهری و ... شده است. رویکرد فعلی سلسله مراتب یک سویه و تک بعدی به هیچ گونه نمی تواند پاسخگوی نیازمندهای امروزی شهروندان و شهرهای افغانستان باشد.

به همین خاطر یکی از مهمترین این رویکردهای نوین شهری، برنامه ریزی استراتیژیک می باشد که سعی در فعال و هماهنگ نمودن اقدامات گروههای ذیدخل و مدیران شهری از طریق جهت دادن به این فعالیت ها می باشد که هر چه تغییرات بیشتر باشد نیاز به این برنامه ریزی استراتیژیک بیشتر احساس می شود.

دکتر حسن عبداللهی مقام محترم وزارت امور شهرسازی با همکاری محترمان جلال زاده و بشریار در وزارت امور شهرسازی به منظور بررسی تمام سطوح ساختاری کشور(ملی، منطقه ای و شهری) و حکمروایی خوب شهری (Good Govermance) و جلوگیری از سلسله مراتب یک سویه و تک بعدی با هماهنگی ارگانهای ذیربط شهری در سال1388 پروژه پلانهای استراتیژیک انکشاف شهرها (SDP) را ایجاد نمود، که هدف آن مطالعات دقیق علمی و همه جانبه برای انکشاف شهرهای افغانستان به ترتیب اولویت می باشد، تا فعلاً ماحصل آن، تهیه و ترتیب 73 پلان استراتیژیک و در حدود 7 پلان تفصیلی، می باشد که این امر با اتکاء به نیروهای مجرب و متخصص از رشته های مختلف (انجنیری، مهندسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیا، سروی و...) در این پروژه محقق گردیده است.

از آنجایی که توجه و نیاز به پلان های استراتژیک مشارکت محور و همه جانبه در گام نخست در سطح کشور احساس می گردید، بالغ بر 80 پلان استراتیژیک تهیه و ترتیب گردید، در شرایط فعلی با توجه به ظرفیت تخنیکی بالای پروژه، درخواست ریاست عمومی شاروالی های ارگانهای محل و همچنین تهیه و ترتیب پلانهای تفصیلی جهت عرضه بهتر خدمات شهری و ازدیاد عواید شاروالی ها پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری، ثقل کاری خویش را روی تهیه و ترتیب پلانهای تفصیلی در سال بعد خواهد گذاشت، به منظور تحقق این اهداف، پروژه پلان های استراتژیک در سال 1393 در چوکات وزارت امور شهرسازی به پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری مسمی گردید که رویکرد کاری خویش را بر دو بخش پلان استراتژیک و پلان های تفصیلی در سالهای آینده با توجه به اولویت بندی شهرها و خواست شاروالی های محلی تمرکز خواهد داد.

 

اهداف پروژه

1-انکشاف متوازن و تحقق عدالت اجتماعی در سایه طرح و ترتیب پلان های شهری.

2- ممانعت از قطبی شدن مراکز شهری بزرگ و معضلات پس از آن.

3- شناسایی پتانسیل های شهری – منطقه و پیشنهاد ساز و کارهای مناسب اقتصادی به منظور جذب نیروی کار محلی و جلوگیری از مهاجرت های شغلی.

4- انکشاف پایدار شهری و حفاظت از محیط زیست.

5- دسترسی عادلانه به خدمات شهری با ایجاد و تطبیق طرح های جامع شهری.

6- جلوگیری از تخریب ساحات زراعی که برای افغانستان نقش حیاتی دارد.

7- جلوگیری از غصب زمین و ساخت و سازهای خودسر خلاف طرح های جامع.

8- ساختارمند کردن ساخت و سازها با تأسی گرفتن از علم و تکنولوژی مدرن.

9- جلوگیری از تخریب ساحات تخریب که بازتاب دهنده هویت کهن افغانی می باشد.

چهارم- وظایف و مسؤلیت های آمر پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری (S.D.P).

1- ادارۀ تمامي کارهاي مربوطه پروژه از قبيل ( ترتيب پلان ،نظارت وارزيابي ،تطبيق پلان ،مسايل اداري و مالي و وظايف عاجلی که از طرف مقام وزارت سپرده مي شود).

2- کار بالاي ماستر پلانها و طرح و ترتیب پلانهای شهری براي شهرهاي کشور با تيم پروژه سازي .

3- همکاري با رياست شهرسازی در بعضي موارديکه ضرورت احساس گردد.

4- همکاري در ارتقاء ظرفيت به پرسونل وزارت و ارتقاء ظرفيت کارمندان پروژه در حين اجراء وظيفه.

5- ترتيب راپور هاي تخنيکي مربوطه پروژه و ساير موارد.

6- تنظيم و داير نمودن ورکشاپ هاي در داخل وزارت و در ولايات تحت پلان.

7- تهيه و ترتيب فورم هاي سروي اجتماعي اقتصادي و فورم هاي سروي نمونوي وضعيت مسکن براي شهرهاي تحت پلان .

8- رهبري و داير نمودن ورکشاپ هاي شهری، ماستر پلان ها و پلانهاي استراتژيک در ولايات تحت پلان با مقام ولايت، شاروالان، رؤساي زون شهرسازی و تمامي روساي سکتورهاي مربوطه، ولسوالان ، نمايندگان شوراي ولايتي، نماينده هاي ولسوالي ها، موسفيدان ومتنفذين و مردم عامه.

9- داير نمودن و تنظيم نمودن ورکشاپ هاي کميته معينان ( بورد ملي پلانگذاري شهري و منطقوي) وزارتهاي سکتوري جهت ارزيابي،  نهاي ساختن و قانونمند ساختن پلانهاي شهري و منطقوي و ارسال راپور هاي نهایي شده به سکتور هاي مربوطه آن.

10- ترتيب لکچرها و پرزينتيشن هاي پلانگذاري شهري و منطقوي براي انجنيران جوان و مهندسين.

11- ترتيب و تهيه پروپوزل ها، طرح هاي مقدماتي و تحليل بوديجه براي سال آينده و همکاري در تهيه پروپوزل با رياست امور شهرسازی و ساير پروژه هاي مربوط وزارت امور شهرسازی .

وظایف و مسؤلیت های كورديناتور(TOR) و معاونیت پروژۀ طرح و ترتیب پلانهای شهری( S.D.P)

الف- وظایف و مسؤلیت های كورديناتور:

1- هماهنگ سازي تمام فعاليت هاي تيم هاي كاري پروژه .

2- ارزيابي كارهاي يوميه و تهيه گزارش كاري به رياست پروژه .

3- تنظيم جلسات مكرر هفته وار با تيم هاي كاري تحت رياست محترم ریيس پروژه.

4- هماهنگ سازي كارهاي پروژه با رياست هاي وزارت و ولايات .

5- جمع آوري مواد از گروپ هاي پروژه براي تهيه پرزنتيشن عمومي پروژه جهت انسجام فعاليت ها.

6- سهم فعال و تنظيم سمينارها و وركشاپ ها جهت ارتقاي ظرفيت تيم هاي كاري پروژه .

7- انسجام فعاليت ها در داخل تيم هاي كاري و ايجاد روحيه كاري سالم و همكاري همه جانبه با تمام همكاران.

8- ارزيابي و تشخيص ظرفيت كارمندان و جستجوي منابع داخلي و خارجي جهت بهبود ظرفيت كارمندان.

9- همكاري با معاون رياست در نظم و اداره پروژه.

10- سرپرستی پروژه درغياب آمر پروژه.

ب- وظایف و مسؤلیت های معاونیت:

1- همکاري در ادارۀ کارهاي مربوطه پروژه با آمر پروژه و وظايف عاجلی که از طرف آمريت پروژه سپرده مي شود).

2- کنترول ونظارت از  پلانهای طرح و ترتیب پلان های شهری که تحت کار است  .

3- تأمين ارتباط با  رياست شهرسازی در بعضي موارديکه ضرورت احساس گردد.

4- کنترول از ترتيب راپور هاي تخنيکي مربوطه پروژه و ساير موارد.

5- همکاري درتنظيم و داير نمودن ورکشاپ هاي در داخل وزارت و در ولايات تحت پلان با آمر پروژه.

6- شركت در جلسات فني و تخنيكي و اداري داخل وزارت با مشوره آمر پروژه .

7- همکاري در داير نمودن ورکشاپ ها  و طرح و ترتیب پلانهای شهریدر ولايات تحت پلان ، شاروالان، رؤساي زون شهرسازی و تمامي رؤساي سکتورهاي مربوطه، ولسوالان، نمايندگان شوراي ولايتي، نماينده هاي ولسوالي ها، موسفيدان ومتنفذين و مردم عامه.

8- ترتيب و تهيه پروپوزل ها، طرح هاي مقدماتي و تحليل بوديجه براي سال آينده و همکاري در تهيه پروپوزل با رياست شهرسازی و ساير پروژه هاي مربوط وزارت اموشهرسازی و چك و كنترول اسناد و مكاتب.

9- وظايف عمده ديگري که از طرف آمر پروژه سپرده مي شود.

پنجم- فعالیت های پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری (S.D.P)

از آغاز به کار این پروژه از سال 1388 به طور رسمی تا اکنون این پروژه توانسته تا برای بسیاری از مراکز و کانون های شهری افغانستان طرح های استراتژیک – اجرایی در غالب پلان های تفصیلی و استراتژیک تهیه نماید، چنانچه در جداول ذیل به تفصیل منعکس داده شده است:

1- تهیه و تدارک پلان استراتژیک برای 27 مورد مراکز ولایات.

2- ترتیب پلان استراتژیک برای 38 مورد مراکز ولسوالی ها و بنادر.

3- در دستور کار قرار دادن 14 مورد پلان استراتژیک مراکز ولسوالی ها در سال 1393 که در حال اکمال می باشد.

4- روی دست گرفتن 8 طرح پلان تفصیلی برای مراکز ولایات، ولسوالی ها و بندرها که در سال 1393 در حال اکمال می باشد.

مراکز شهرهای ولایات که پلان استراتژيك برای آنها تهیه شده است:

 

شماره

نام شهر

مركز ولايت

سال ترتيب

مرجع ترتيب كننده

ملاحظات

1

پلخمري

بغلان

1388

SDP

 

2

پنجشير

پنجشير

1390

//

 

3

ايبك

سمنگان

1389

//

 

4

شبرغان

جوزجان

1388

//

 

5

غزني

غزني

1388

//

 

6

محمودراقي

كاپيسا

1390

//

 

7

چغچران

غور

1389

//

 

8

پل علم

لوگر

1390

//

 

9

ميدان شهر

ميدان وردك

1390

//

 

10

فراه

فراه

1390

//

 

11

ميمنه

فارياب

1391

//

 

12

مهترلام

لغمان

1388

//

 

13

سر پل

سر پل

1390

//

 

14

چهاريكار

پروان

1387

//

 

15

قلعه نو

بادغيس

1389

//

 

16

تالقان

تخار

1388

//

 

17

ترين كوت

ارزگان

1391

//

 

18

گرديز

پكتيا

1391

//

 

19

شرنه

پكتيكا

1391

//

 

20

زرنج

نيمروز

1391

//

 

21

پارون

نورستان

1391

//

 

22

اسعد آباد

كنر

1391

//

 

23

خوست

خوست

1386

//

 

24

نيلي

دايكندي

1385

شركت عمران

 

25

قلات

زابل

1386

رياست شهر سازي

 

26

فيض آباد

بدخشان

1386

//

 

27

لشكرگاه

هلمند

1387

//

 

 

جدول پلانهای استراتژیک مراكز شهرها، ولسوالي ها و بنادر که تا اکنون ترتیب گردیده است:

 

شماره

نام شهر

ولسوالی

ولایت

سال ترتیب

مرجع ترتیب کننده

ملاحظات

1

بغلان

بغلان

بغلان

1389

پروژه پلانهای استراتیژیک

  تكميل گرديده

2

یکاولنگ

یکاولنگ

بامیان

1389

//

//

3

لعل

لعل و سر جنگل

غور

1389

//

//

4

سر جنگل

//

//

1389

//

//

5

حیرتان

کلدار

بلخ

1390

//

//

6

آقینه

خان چهار باغ

فاریاب

1390

//

//

7

جاغوری

جاغوری

غزنی

1390

//

//

8

بهسود

بهسود اول و دوم

میدان وردک

1390

//

//

9

بهارک

مرکز ولسوالی

بدخشان

1390

 //

//

10

شیرخان بندر

نقطه مرزی

کندز

1390

//

//

11

ابو النصر فراهی

//

فراه

1390

//

//

12

خان آباد

مرکز ولسوالی

کندز

1390

//

//

13

سروبی

مرکز ولسوالی

کابل

1390

//

//

14

شهرستان

نقطه مشترک دو ولسوالی میرامر وشهرستان

دایکندی

1390

//

//

15

جبل السراج

مرکز ولسوالی

بروان

1390

//

//

16

چوره

//

ارزگان

1390

//

//

17

قرغه اي

//

لغمان

1390

//

//

18

قره باغ

//

كابل

1391

//

تکمیل نشده

19

دره صوف

مراكز ولسوالي هاي دره صوف عليا و سفلي

سمنگان

1391

//

 تكميل گرديده

20

رباط سنگي

 مركز ولسوالي

هرات

1392

//

  //

21

پنجاب

//

باميان

1391

//

//

22

كشم

//

بدخشان

1391

//

//

23

بلخاب

//

سر پل

1391

//

تکمیل نشده

24

آقچه

//

جوزجان

1391

//

 تكميل گرديده

25

دكه

مركز ولسوالي مهمند دره

ننگرهار

1391

//

//

26

گرشك

مر كز ولسوالي

هلمند

1391

//

  تکمیل نشده

27

تورغندي

نقطه مرزي

هرات

1391

//

 تكميل گرديده

28

اندخوي

مركز ولسوالي

فارياب

1391

//

//

29

خنجان

//

بغلان

1392

//

//

30

تاشقرغان

 مركز ولسوالي خلم

بلخ

1392

 //

//

31

دولت يار

 مركز ولسوالي

غور

1392

//

//

32

میر بچه کوت

مرکز ولسوالی

کابل

1392

//

  تكميل گرديده

33

شکر دره

//

کابل

1392

 //

//

34

زرمت

//

پکتیا

1392

//

//

35

مارجه

//

هلمند

1392

//

//

36

بلخ

//

 بلخ

1393

//

تحت کار است

37

شولگره

//

//

1393

//

//

38

اسلام قلعه

//

هرات

1391

//

تکمیل نشده

 

جدول تهیه و ترتیب پلانهای استراتژیک شهرهای که در سال 1393 در پلان کاری گرفته شده است:

 

شماره

نام شهر

ولسوالی

ولایت

سال ترتیب

مرجع ترتیب

ملاحظات

 

1

بلخ

مرکزولسوالی

بلخ

1393

پروژه پلانهای استراتیژیک

تکمیل گردیده

2

فرخار

مرکزولسوالی

تخار

1393

//

تکمیل گردیده

3

غنی خیل

شینوار

ننگرهار

1393

//

تکمیل گردیده

4

جلريز

مرکزولسوالی

ميدان وردك

1393

//

تکمیل گردیده

5

دایمیرداد

مرکزولسوالی

میدان وردک

1393

//

تکمیل گردیده

6

ورس

ولسوالی ورس

بامیان

1393

//

تکمیل گردیده

7

سروبی

ولسوالی

پکتیکا

1393

//

تکمیل گردیده

8

حضرت سلطان

حضرت سلطان

سمنگان

1393

//

تکمیل گردیده

9

ناهور

ولسوالی

غزني

1393

//

تحت کار است

10

شولگره

ولسوالی

بلخ

1393

//

تکمیل گردیده

11

قرقين

ولسوالی

جوزجان

1393

//

تکمیل گردیده

12

خواجه غار

ولسوالی

تخار

1393

//

تحت کاراست

13

خرم و صارباغ

ولسوالی

سمنگان

1393

//

تکمیل گردیده

 

جدول تهیه و ترتیب پلانهای تفصیلی شهرهایی که در سال 1393 در پلان کاری گرفته شده است:

 

شماره

نام شهر

ولسوالی

ولایت

سال ترتیب

مرجع ترتیب

ملاحظات

1

جاغوری

جاغوری

غزنی

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

تکمیل گردیده

2

بهسود

بهسود

میدان وردک

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

3

دولتیار

دولتیار

غور

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

4

ساحه دشت خم نیل

یکاولنگ

بامیان

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

5

قسمت- R1

R2-C

یکاولنگ

بامیان

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

6

شیرخان بندر

امام صاحب

کندز

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

تحت کار می باشد و سروی توپوگرافی آن تکمیل گردیده است

7

اندخوی

اندخوی

فاریاب

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

8

حیرتان

کلدار

بلخ

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

تحت کار می باشد و سروی توپوگرافی آن تکمیل گردیده است

9

ایبک

ایبک

سمنگان

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

10

شرن

شرن

پکتیکا

1393

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

//

 

ششم- چشم انداز

پروژه طرح وترتیب پلانهای شهری  به منظور پوشش سراسری افغانستان با طرح پلان های استراتژیک و تفصیلی و تهیه پلانهای راهبر محور و نیاز مبرم کشور به طرح و ترتیب پلانهای شهری در سال 1394 نیز به کار خود ادامه خواهد داد، همچنین این پروژه در نظر دارد تا با انکشاف کاری خود در دو بخش: طرح و ترتیب پلانهای  استراتژیک و پلان های تفصیلی، مؤثریت بیشتری را در این عرصه ارایه نماید.

در همین راستا در هماهنگی با ریاست عمومی شاروالی های ارگانهای محل وخواست آنان در سال 1394 برای 20 مرکز شهری، پلان استراتیژیک تدارک خواهد دید. ودر کنار آن برای 10 شهر که دارای پلان استراتیژیک می باشد بناءً به خواست و اولویت شاروالی ها پلان تفصیلی تهیه خواهد شد که بعد از تأیید در سال 1394 کار خواهد شد.

در برنامه ریزی نوین استراتژیک نکات مشترک ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

1-تلاش در جهت جذب مشارکت مردم به جای دفع آن.

2- استفاده از روش آنالیز سوات(SWOT) برای تعیین استراتیژی درست.

3- تخصیص منابع سازمانی، جمعی، مالی، انسانی و سیاسی جهت اقدام مورد نظر.

4- نظارت به عنوان وظیفه مستمر.

لیست شهرهایی که در سال 1394 پلان های استراتژیک برای آن ها تهیه خواهد شد:

 

شماره

نام شهر

ولسوالی

ولایت

سال ترتیب

مرجع ترتیب

ملاحظات

1

گومل

مرکز ولسوالی

پکتیکا

13934

پروژه طرح و ترتیب پلانهای شهری

 

2

بغران

مرکزولسوالی

هلمند

1394

//

 

3

خواجه دوکوه

مرکزولسوالی

جوزجان

1394

//

 

4

ارگو

ارگو

بدخشان

1394

//

 

5

غورماچ

غورماچ

بادغیس

1394

//

 

6

قیصار

قیصار

فاریاب

1394

//

 

7

سید آباد

سیدآباد

وردک

1394

//

 

8

دولت آباد

دولت آباد

بلخ

1394

//

 

9

خواجه عمری

خواجه عمری

غزنی

1394

//

 

10

المار

المار

فاریاب

1394

//

 

11

شهر صفا

مرکزولسوالی

زابل

1394

//

 

12

امام صاحب

امام صاحب

کندز

1394

//

 

13

شورتپه

مرکز ولسوالی

بلخ

1394

//

 

14

گذره

گذره

هرات

1394

//

 

15

مرغاب

مرغاب

بادغیس

1394

//

 

16

درواز

مرکز ولسوالی

بدخشان

1394

//

 

17

قره باغ

مرکز ولسوالی

غزنی

1394

//

 

18

پسابند

مرکز ولسوالی

غور

1394

//

 

19

کجران

مرکزولسوالی

دایکندی

1394

//

 

20

لولاش جوین

مرکز ولسوالی

فراه

1394

//

 

 

جدول تهیه و ترتیب پلانهای تفصیلی شهرهایی که در سال 1394 در پلان کاری گرفته شده است:

شماره

ساحه

نام شهر

ولسوالی

ولایت

سال ترتیب

مرجع ترتیب

ملاحظات

 

1

A1

تالقان

مرکز ولایت

تخار

1394

پروژه پلانهای استراتیژیک

 

2

A2

شبرغان

‘’

جوزجان

1394

//

 

3

B

شرنه

‘’

پکتیکا

1394

//

 

4

B1

پل علم

‘’

لوگر

1394

//

 

5

R1

غزنی

‘’

غزنی

1394

//

 

6

R2

فیروز کوه

‘’

غور

1394

//

 

7

R3

فراه

‘’

فراه

1394

//

 

8

R2

میدان شهر

‘’

میدان وردک

1394

//

 

9

R1

محمود راقی

//

کاپیسا

1394

//

 

10

R2

چهاریکار

//

پروان

1394

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره توضیحات لینک دانلود
1 دست آورد های پروژه طی سالهای 1385 الی 1395 دانلود
  • پلان کاری 100 روزه پروژه (  SDP ) قرار شرح ذیل تهیه و ترتیب است.

 

  • گزارش 25 روزه پروژۀ پلانهای استراتژی توسعۀ شهری(SDP).

شماره توضیحات لینک دانلود
1 دست آورد های این پروژه درطی سال های 1385 الی 1395 دانلود