پروژه انکشاف مهارت ها (DMTS)

زندگی نامه آمر پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها، دست آورد ها و چشم انداز (پلان آینده)

اول- زندگی نامه

عبدالوسیم واحدی فرزند عبدالواحد سال 1344 در شهر کابل چشم به جهان گشوده، دوران کودکی را در آغوش پر مهر والدین سپری نموده، پس از تکمیل دوران مکتب در سال 1370 شامل انستیتوت پولی تخنیک کابل شده و در سال 1374 از رشته انجنیری ساختمانی به درجه ماستر فارغ التحصیل گردیده  است.

فعالیت های دولتی/ غیر دولتی 

1- در سال 1374 مدیر عمومی ابرسانی ریاست احیا وانکشاف دهات.

2- از سال 1377 الی برج دلو سال 1383 به حیث کارشناس وزارت شهرسازی ومسکن، فواید عامه و وزارت احیا وانکشاف دهات  در اداره اقتصاد ملی وبازسازی ریاست عمومی اداره امور ودارالانشأ شورای وزیران .

3- از برج دلو  سال 1383 الی ختم سال 1384 به حیث کارشناس امور هشت وزارت تخنیکی در دارالانشأ شورای وزیران به اساس رقابت ازاد (.PRR).

4- درختم سال 1384 بنا بر لزوم دید اداره امور ودارالانشأ شورای وزیران طبق حکم ریاست جمهوری به حیث کارشناس امور سکتور اقتصاد دراداره نظارت وارزیابی ریاست عمومی اداره امور ودارالانشأ شورای وزیران به منظور ترتیب وتوحید پلان های انکشافی و نظارت عملی از فعالیت های وزارت ها ی مربوط در مطابقت با پلان ارایه شده ان طبق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( ANDS ) و ارایه گزارش از چگونگی نظارت به مقام عالی ریاست جمهوری.

5- از برج اسد سال 1385 برای مدت چهارماه به حیث سرپرست اداره نظارت وارزیابی.

6- از شروع سال 1386 الی برج قوس همان سال به حیث مسوول بورد فنی ومتخصصین در اداره امور ودارالانشای شورای وزیران.

7- از ماه جدی سال 1386 الی اخیر سرطان 1387 به حیث رییس انجنیری کمپنی (NGCC)

8- از ماه اسد سال 1387 الی سال 1388به حیث مسوول نظارت وارزیابی وزارت انکشاف شهری از طریق پروگرام( PIU ).

9- از سال 1389 الی 1392به حیث رییس واحد مدیریت پروگرامها ( PMU ).

10- از سال 1393 الی اکنون به حیث آمر پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی.

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه

پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی درسال 1393 ایجاد گردیده که یکی از اهداف پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی ,حمایه تخنیکی درعرصه کمبود کارمندان تخنیکی ریاست های سکتوری شمرده میشود، استخدام کادرهای تخنیکی به منظور پوشش کمبود ظرفیت های تخصصی ریاست ها درحد امکانات بودجه پروژه بخشی از اهداف کاری را تشکیل می دهد.

استخدام کادرهای مسلکی برای ریاست های سکتوری به منظور رسیده گی به اهداف مطروحه واهداف استراتیژیک اولویت کاری وزارت شمرده شده که ازاین طریق نیازمندی تخنیکی ریاست ها مرفوع می گردد.

درضمن سازماندهی تدویربرنامه های آموزشی درسطح وزارت و ریاست های زون های ولایات بخش دیگری کاری پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی را تشکیل میدهند.

هدف وظیفه:

ارتقای ظرفیت و ظرفیت سازی تخنیکی نیاز مبرم هر اداره به خصوص ادارات تخنیکی به شمار رفته و اولویت کاری محسوب می گردد چنانچه وزارت شهرسازی ومسکن که از ظرفیت های تخنیکی وکادرهای متخصص برخورد دار است و اهداف قوی نیازشهری را دنبال    می نماید دراین عرصه گام های سودمندی را برداشته و دست آورد های موثری داشته است . پروژه انکشاف اداره و مهارت های تخنیکی که هدف ایجاد آن توسعه ظرفیت سازی و بلند بردن ظرفیت کاری در سطح وزارت به خصوص در ادارات تخنیکی بوده چنانچه تمام کارمندان این پروژه در ریاست های مختلف سکتوری به حیث همکار و ممد توظیف گردیده و وظایف شان را به پیش می برند تا بتوانند برای رسیدن به اهداف شان نایل آیند .

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- ترتیب برنامه لازم (پلان کاری) به منظور اجراآت کاری در بخش ارتقا ظرفیت وزارت.

2- جلسات منظم با ریاست های تخنیکی و سکتوری غرض هماهنگی بیشتر درعرصه بلند رفتن ظرفیت های کاری.

3- تشخیص نیازمندی دربخش ارتقا ظرفیت ادارات وزارت درنتیجه جلسات کاری.

4- ایجاد فرصت های کاری وزمینه اشتغال برای  نسل جوان وتحصیل کرده به منظورتشویق وترغیب شان در بخش شهری.

 5- ایجاد فرصت های کاری درعرصه ارتقا ظرفیت ادارات وزارت بعد از تشخیص نیازمندی کارمندان.

6- زمینه سازی جهت استفاده از کادرها و متخصصین وزارت دربخش ترینگ و ارتقا ظرفیت برای آنعده کارمندان که نیاز به ترینگ دارند در داخل وزارت .

7- فراهم نمودن زمینه کورس ها و ترینگ ها از سلسله ریاست پالیسی در نهاد های خارج  وزارت بعد از تشخیص نیاز کارمندان.

8- استخدام کارمندان پروژه های انکشافی درعرصه های مختلف از سلسله بخش منابع بشری پروژه های انکشافی طبق نیاز پروژه ها با رعایت سلسله اداری.

9- تدویرجلسات منظم  با کارمندان  پروژه انکشاف اداره و مهارت های تخنیکی که در ادارات توظیف گردیده اند با حضور داشت روسای ادارات.

10- ارایه گزارش از اجراآت کاری به مقام محترم وزارت.

 11- اجرای سایر وظایف در چوکات قانون که از جانب مقام به پروژه سپرده می شود.

پنجم- فعالیت ها ودست آورد ها

1- تمامی متخصصین، مشاورین، کارشناسان، انجنیران، کارمندان فنی واداری پروژه انکشاف اداره ومهارت های تخنیکی که در ریاست های سکتوری اجرای فعالیت مینمایند دردست آورد های ریاست ها مستقیاً سهیم اند.

2- ترتیب طرح تفاهم نامه وزارت های، مالیه  و شهرسازی ومسکن جهت رفع چالش های مالی پروژه های مسکن وزارت شهرسازی ومسکن.

3- ترتیب طرح تفاهم نامه مشارکت سکتورخصوصی  ABAدرپروژه های وزارت شهرسازی ومسکن.

4- ترتیب تفاهم نامه حفظ ومراقبت پروژه بلاک های رهایشی.

5- ترتیب طرح تفاهم نامه انتقال برنامه تحکیم ثبات از اداره مستقل ارگان های محل به وزارت شهرسازی ومسکن.  

6- ترتیب رهنمود نیازسنجی جهت ارتقای ظرفیت.

7- ترتیب رهنمود برنامه ریزی ارتقای ظرفیت ( برنامه های آموزشی).

8- ترتیب رهنمود مدیریت پروژه های مسکن.

9- ترتیب نیازسنجی تخصصی ریاست های سکتوری.

10- عضویت فعال درکمیته استخدام کارمندان پروژه انکشافی.

11- تکمیل مسوده شیمای گرافیکی، طرح تشکیلاتی وسایکل کاری دفتر هماهنگی پروژه های انتقالی از اداره مستقل ارگان های محل به وزارت شهرسازی ومسکن. 

12- عضویت در کمیته افتتاح پروژه فاز اول قصبه.

ششم- چشم انداز(پلان آینده)