معین امور شهری

 

زندگینامه محترم دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی معین امورشهرسازی

الحاج دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی ولد محمد حسین  در 21 اسد 1342 هـ،ش در خانواده مذهبی در شاسمند های چنداول، ناحیه اول شهرکابل چشم به جهان گشود. وی دوره ی ابتدائیه را در سال های(1349-1354 هـ،ش) در مکتب عبدالغنی مستغنی و جمال مینه شهرکابل آموخت. تحصیلات متوسطه خویش را در سال های(1355- 1357 هـ،ش) در متوسطه میرویس نیکه به اتمام رسانیده و دوره ی لیسه را در لیسه عالی غازی در سال های(1358-1360 هـ،ش) مؤفقانه به پایان رسانید.

الحاج دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی جهت فراگیری تحصیلات عالی در سال(1360 هـ،ش) با سپری نمودن مؤفقانه امتحان کانکور وارد دانشگاه پولی تخنیک کابل شده و در سال(1366هـ،ش) با درجه ماستری از دانشکده ساختمانی این دانشگاه فارغ التحصیل گردیده و مفتخر به دریافت دیپلوم انجنیری گردید.

فعالیت ها و تجارب

الحاج دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی در بخش های مختلف کار کرده است و تجربه های ارزندهی را در این راستا دارد و اکثر فعالیت های ایشان را بخش انجنیری تشکیل می دهد.

از سال(1367-1369هـ،ش) به حیث انجنیر پروژه تعمیر معاونیت ساختمانی و آمر پروژه ترمیماتی ساختمان سابقه دانشگاه طب کابل.

از سال(1371-1380 هـ،ش) به حیث عضو مدیریت انجنیری ریاست مهندسی و پلان سازی شاروالی کابل ایفای وظیفه نموده است.

از سال(1381-1383هـ،ش) عضو ریاست شهرسازی وزارت امورشهرسازی را به عهده داشته است.

از سال(1383-1384هـ،ش) به صفت معاون ریاست حفظ و احیای شهرهای تاریخی وزارت امورشهرسازی ایفای وظیفه می نمود.

ایشان در سالهای (1384-1386هـ،ش) پست معاون پروژه پلان های منطقه یی وزارت امورشهرسازی را به عهده داشته و در سال (1387هـ،ش) به نمایندگی از وزارت امورشهرسازی در پروژه ماسترپلان شهرکابل با کمپنی (ICT) برای ساختن ماسترپلان شهرکابل خدمات ارزنده ی را انجام داده است.

محترم احمدی بر اساس شایستگی و توانمندی که در این دوره از خود نشان داد در سال 1388هـ،ش به حیث سرپرست پروژه های استراتیژیک انکشافی وزارت امورشهرسازی تعین گردیده و تا سال 1389هـ،ش در این پست خدمت کرد.

او در سال 1389هـ،ش به حیث مدیر انجنیری و سرپرست تخنیکی،مالی و اداری پروژه ی فرهنگی مرکز ثقافت اسلامی شهر غزنی ایفای وظیفه کرده است.

محترم دیپلوم انجنیر احمدی در سال 1390هـ،ش در پروژه ماسترپلان های پنج شهر بزرگ نیز فعالیت های ارزنده ی را انجام داده است.

الحاج دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی اخير سال 1390الی برج اسد 1391هـ،ش از طريق رقابت آزاد و حکم مقام رياست دولت به حيث ریيس امور مسکن نیز فعالیت های ارزنده ی را انجام داده است.

 این فعالیت های ارزنده باعث آن گردید تا به مقام معینیت امور شهرسازی ارتقا یابد.

الحاج دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی همچنان بر اساس رقابت آزاد و سپری نمودن مؤفقانه مصاحبه در بورد خاص، مشاوریت ریاست جمهوری در امور تثبیت کادرهای ورزیده و بر اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین امورشهرسازی وزارت امورشهرسازی منصوب گردید.

محترم احمدی از اول ماه اسد سال 1391هـ،ش کارش را در این پست آغاز کرد.